Oddział Ocen Oddziaływania (TO). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ocen Oddziaływania: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 10.00 i 13.30 - 15.30

Kompetencje oddziału

 • Koordynowanie przygotowania opinii i uzgodnień 
 • sporządzanie opinii i materiałów w sprawach: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • koordynacja działań związanych z ustanawianiem obszarów ograniczonego użytkowania;
 • stymulowanie współpracy i podejmowanie działań wynikających z potrzeby ochrony środowiska oraz realizacja innych zadań związanych z potrzebą koordynacji pracy poszczególnych stanowisk merytorycznych w Wydziale;
 • prowadzenie bazy danych OOŚ w zakresie oceny oddziaływania;
 • przygotowanie decyzji zobowiązujących zakłady do sporządzania przeglądu ekologicznego;
 • nakładanie obowiązku prowadzenia ponownej oceny oddziaływania;
 • nakładanie obowiązku opracowania przez podmioty analizy porealizacyjnej;
 • nakładanie obowiązku prowadzenia monitoringu w zakresie wykorzystania środowiska;
 • wydawanie opinii dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w zakresie konieczności uzyskania przez podmioty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub konieczności oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000;
 • koordynacja i wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 • opiniowanie obowiązku i zakresu raportu oraz uzgadnianie warunków realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.