Oddział Ochrony Środowiska (II)

Kompetencje oddziału

  1. Prowadzenie spraw dot. uregulowania gospodarki odpadami (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na transport odpadów).
  2. Prowadzenie spraw dot. ochrony powietrza (pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy i pyły do powietrza, nakładanie obowiązków wynikających z potrzeby ochrony powietrza).
  3. Prowadzenie spraw dot. ochrony środowiska przed hałasem (decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, nakładanie obowiązków wynikających z potrzeby ochrony środowiska przez hałasem).
  4. Prowadzenie spraw dot. ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne).
  5. Prowadzenie spraw dot. ochrony powierzchni ziemi (nakładanie obowiązków wynikających z potrzeby ochrony powierzchni ziemi, pozyskiwanie informacji dot. jakości gleby i ziemi).