Odpady zielone

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI Z OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELONYCH?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników z odpadami zmieszanymi!

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie  w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Prowadzenie przydomowego kompostownika wymaga jednak jego zgłoszenia do Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu utrzymania czystości i porządku przyjętego w dniu 12 marca 2013 r. przez Zgromadzenie Związku.

Zgłoszenia wymaga również fakt rezygnacji z prowadzenia kompostownika.

Należy również pamiętać o kilku zasadach z tego Regulaminu:

1) przydomowe kompostowniki mogą być prowadzone na terenie nieruchomości o powierzchni terenów zielonych minimum 100 m2,

2) materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego,

3) w przydomowym kompostowniku nie mogą być kompostowane nierozdrobnione odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew. Odpady takie należy przekazywać do podmiotu uprawnionego.

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je również przekazywać do podmiotu uprawnioengo, wybranego przez ZM GOAP do obsługi danego sektora miasta, tj. do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odpady zielone odbierane sąw ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sposób ich gromadzenia został opisany w Regulaminie (worki, pojemniki, kontenery, "big bagi").

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady zielone przyjmowane są również przez Stacjonarne Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), tzw. Gratowiska.

Na Gratowiska zapraszamy:

  • w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty
    od 8.00 do 16.00. Tel. 61 833 22 12;
  • w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Tel. 601 728 663;
  • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty
    od 7.00 do 14.00. Tel. 61 811 96 67.

Inne informacje dot. m.in. działalności Gratowisk dostępne są na stronie internetowejwww.odpady.poznan.pl

 ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dot. możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania, jak i pozostałych gmin wchodzących w skład ZM GOAP  obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).

Problematyka ta uregulowane została m.in. w art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) tj.:

,,Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjamii urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. "

W związku z funkcjonowaniem na terenie miasta Poznania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych (opisanym na wstępie) nie można spalać tego rodzaju odpadów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej