Zasady postępowania z odpadami

1. Odpady komunalne zmieszane, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

  • dla budynków mieszkalnych - 0,06 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdą nieruchomość.

2. Odpady zmieszane należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie (a w zabudowie śródmiejskiej raz na tydzień).
3. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza potrzebę dodatkowego wywozu do Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

4. Zasady postępowania z odpadami wielkogabarytowymi i niebezpiecznymi (baterie, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) oraz pochodzącymi z remontów zostały opisane w zakładce "Ważne dla mieszkańców".

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach:

  • niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturę;
  • żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
  • zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
  • białym, z przeznaczeniem na szkło białe.

6. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności z lokalizacją stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza się stosowanie worków foliowych. Możliwe jest również korzystanie z jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła - bez podziału na szkło białe i kolorowe.

7. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, z zachowaniem minimalnej częstotliwości odbioru określonej w uchwałach ZM GOAP.

8. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, wskazanemu przez ZM GOAP. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku ZM GOAP.

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami wynikają z uchwał podjętych przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Zachęcamy do odwiedzenia nowej platformy informacyjnej w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: www.goap.org.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej