Dodaj obiekt - Partnerzy Wydziału Kultury

Centrum Praktyk Edukacyjnych

Opis

Centrum Praktyk Edukacyjnych jest zespołem edukatorów/rek, animatorów/rek i badaczy/ek popularyzujących ideę oraz dobre praktyki edukacji kulturowej rozumianej jako wspieranie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Do kluczowych działań Centrum należą:

  • realizacja własnych projektów animacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej i równościowej, włączania grup wykluczonych, budowania pogłębionej relacji z  publicznością,
  • popularyzacja idei dostępności przestrzeni i instytucji publicznych dla wszystkich, niezależnie od doświadczanego braku lub niepełnosprawności
  • tworzenie diagnoz i realizacja badań społecznych nie tylko realizowanych działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji kultury, ale również z diagnozy potrzeb i oczekiwań odbiorców, uczestników tych działań,
  • metodyczne, organizacyjne, badawcze, doradcze wsparcie przy realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, budowaniu polityk i programów edukacyjno-kulturalnych, ewaluacjach rozmaitych projektów oraz ich finansowym, organizacyjnym czy merytorycznym opracowaniu,
  • tworzenie efektywnej formuły pośrednictwa pomiędzy sferą kultury i edukacji,
  • sieciowanie podmiotów z różnych sektorów: kultury, oświaty, zdrowia, środowiska,
  • wspieranie projektów i długofalowych przedsięwzięć edukacyjnych i animacyjnych.

Współpraca Wydziału Kultury z Centrum Praktyk Edukacyjnych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy opierała się w głównej mierze na realizacji podprogramu Poznański Program Edukacji Kulturowej, polegającego na realizacji ilościowych i jakościowych badań diagnozujących potrzeby poznańskich animatorów i edukatorów, a także definiujących lokalną specyfikę działań z zakresu edukacji kulturowej. Celem dokumentu, który realny kształt nabierze w 2021 r., jest wspieranie procesu budowania sieci i relacji współpracy międzysektorowej w dziedzinie edukacji kulturowej, a także wspieranie animatorów i edukatorów w ich codziennych działaniach prowadzących do budowania takiej społeczności Poznania, która jest empatyczna, rozumiejąca i twórcza.

Centrum Praktyk Edukacyjnych od 4 lat koordynuje program "Bardzo Młoda Kultura" (BMK), który w latach 2019-2021 realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach tego programu CPE wspiera rozwój działań z zakresu edukacji kulturowej w Wielkopolsce, propaguje jej różnorodne formy i egalitarny do niej dostęp. Dzięki systematycznym działaniom z zakresu dostępności edukacji dla osób o różnych potrzebach coraz więcej grup,  które do tej pory były wykluczane z debaty na temat edukacji kulturowej, uzyskuje głos i aktywnie w niej uczestniczy. Wszystkie działania realizowane w ramach BMK nie tylko wzmacniają wiedzę i kompetencje uczestniczących w nich animatorów i edukatorów kulturowych, ale też sprzyjają wymianie doświadczeń i kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji kulturowej.

Wróć do listy