Nabór na rachmistrzów spisowych został zakończony.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat Gminnego Biura Spisowego ws. przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 16 lutego 2021 r. 

Wojciech Kasprzak
Koordynator Gminny

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dnia 28 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Poznania. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (formularz oferty w załączeniu):

1. dane osobowe i kontaktowe:

a)     imię (imiona) i nazwisko,

b)     datę urodzenia,

c)     adres zamieszkania,

d)     numer telefonu,

e)   adres e-mail;

2. oświadczenie o:

a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b)     posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

c)     znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

 Oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 2a powyżej, kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 35 ust. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.)

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
  a) W formie skanu podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf): na skrzynkę e-mailową: nsp2021@um.poznan.pl;
  b) Za pośrednictwem platformy ePUAP: należy wybrać formularz wniosek ogólny do urzędu i dołączyć w załączniku skan podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf);
  c) Za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań z dopiskiem "spis powszechny";
  d) Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania: dedykowana skrzynka podawcza w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17

O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu - data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
b) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
c) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego,
d) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do urzędu (uwaga: Urząd Miasta Poznania nie potwierdza złożenia dokumentów do skrzynki podawczej).

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz pod nr tel. 61 646 33 44 e-mail: nsp2021@um.poznan.pl.

Stanisław Tamm
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
w Poznaniu

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych oraz formularz oferty w załączniku.

Załączniki