Formularze do pobrania

Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP

na adres elektronicznej skrytki podawczej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:

/MPU_Poznan/SkrytkaESP

Wnioski lub uwagi w formie dokumentu elektronicznego muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wypełnione formularze można również wydrukować i przesłać na adres:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki


Wniosek w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego

Załączniki


Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki


Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki


Wniosek o informację o przeznaczeniu terenu w projekcie planu / wypis i wyrys z projektu planu

Załączniki


Wniosek o informację o kierunku przeznaczenia terenu w studium

Załączniki


Wniosek o wypis i wyrys z uchwalonego planu lub studium

Załączniki


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załączniki


Formularz petycji

Załączniki