Formularze do pobrania

Formularz - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Szanowni Państwo!

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, że wnioski i uwagi do projektów aktów planowania przestrzennego oraz wnioski o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:

Wzór formularza określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii.

Obowiązuje jeden wzór formularza dla wszystkich wskazanych w nim rodajów wnoszonych pism dotyczących aktu planowania przestrzennego:

  • wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego
  • uwag do projektu aktu planowania przestrzennego
  • wniosków o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego

Właściwy rodzaj pisma oraz aktu planowania przestrzennego należy wybrać zaznaczając właściwą pozycję w formularzu.

Zgodnie z ustawą wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania wzór formularza, przykłady wypełnionych formularzy oraz instrukcję.

Załączniki


Wniosek o informację o przeznaczeniu terenu w projekcie planu / wypis i wyrys z projektu planu

Załączniki


Wniosek o informację o kierunku przeznaczenia terenu w studium

Załączniki


Wniosek o wypis i wyrys z uchwalonego planu lub studium

Załączniki


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załączniki


Formularz petycji

Załączniki


Jak przesyłać formularze

Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP

na adres elektronicznej skrytki podawczej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:

/MPU_Poznan/SkrytkaESP

Wnioski lub uwagi w formie dokumentu elektronicznego muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wypełnione formularze można również wydrukować i przesłać na adres:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych