Klauzula informacyjna - kanał YouTube MPU

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na kanale "Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań" na platformie youtube.pl

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

Administratorem danych osób korzystających z kanału "Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań" na platformie youtube.pl jest Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich funkcjonalności portalu YouTube, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest Google Ireland Limited. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora portalu YouTube można znaleźć pod adresem  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.

Państwa dane osobowe będę przetwarzane w przypadku dokonania subskrypcji naszego kanału " Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań " lub opublikowania przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych na naszym kanale. W zależności od interakcji, którą podejmuje użytkownik w ramach kanału "Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań" Administrator może przetwarzać imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informację przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:

  • informowania Państwa o naszej aktywności, produktach, usługach, promowania wydarzeń organizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu,
  • administrowania i zarządzania kanałem " Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań ", w tym również udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników.
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Google Ireland Limited jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach portalu Youtube.com może przetwarzać dane użytkowników portalu we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. Więcej o przetwarzaniu danych przez Google Ireland Limited znajdzie Pani/Pan pod ww. linkiem;

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z kanału "Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań", mogą być dostępne dla Administratora tego portalu - tj. GoogleIreland Limited. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale " Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań " mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania, w szczególności przez okres aktywności użytkownika w ramach kanału " Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań " lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrybowania kanału "Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań". Niezależnie od przechowywania danych przez Miejska Pracownię Urbanistyczna, własne okresy przechowywania danych może stosować Administrator portalu YouTube.com.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w opracowanej, na podstawie rozdziału 3 RODO, Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą. Polityka jest dostępna na stronie internetowej Administratora.

Podanie danych w ramach korzystania z kanału " Miejska Pracownia Urbanistyczna Poznań " jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności np. możliwość zamieszczenia komentarzy. 

Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w ramach kanału YouTube ma ponadnarodowy charakter. Google Ireland Limited może przekazywać dane poza obszar EOG, na podstawie właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej