To jeden z istotniejszych komponentów Poznańskiego Programu dla Kultury, w szczególności w zakresie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Poznania. Regularne, ciągle aktualizowane i kompleksowe badania mają stanowić drogowskaz do świadomego i efektywnego budowania oferty kulturalnej Miasta przy współudziale instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, lokalnych twórców oraz przedsiębiorców.

- Poznańska mapa kultury. Jaką kulturę wybierają młodzi poznaniacy? - wprowadzenie do systemowego programu badań dla sektora kultury w Poznaniu

(Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, 2013/14)

20-osobowy zespół poznańskich badaczy, a także ekspertów z Wielkiej Brytanii, Holandii i Węgier zapytało 2078 poznańskich maturzystów i studentów, 55 kierunków studiów, na 12 poznańskich uczelniach oraz w 27 szkołach średnich: Jakie projekty kulturalne znają i doceniają poznańscy maturzyści i studenci? Które miejsca w Poznaniu najczęściej odwiedzają? Skąd czerpią wiedzę na temat kultury w mieście? Jak oceniają Poznań na tle innych polskich miast?

- Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli Antoninek - Zieliniec - Kobylepole | Fabianowo - Kotowo I Górczyn | Jana III Sobieskiego i MarysieńkiI   Morasko -Radojewo|Piątkowo

(Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, 2017)

Badanie stanowiące próbę odpowiedzi na pytanie: Co wiadomo o życiu kulturalnym poza ścisłym centrum Miasta? Po to, by

...przyszłe decyzje w obszarze miejskiej polityki kulturalnej oparte były na faktach i rzetelnej diagnozie

...dowiedzieć się jakimi prawami rządzi się kultura na obrzeżach Miasta,

...poznać potencjały, zasoby, a także potrzeby, oczekiwania i bariery mieszkańców wobec "peryferyjnej oferty kulturalnej"

...skuteczniej informować o ofercie kulturalnej realizowanej poza ścisłym centrum

- Olimpia. Społeczne miejsce kultury.

(Badacze: dr Bartek Lis, dr Bogumiła Mateja-Jaworska, Jakub Walczyk oraz Ewelina Banaszek, 2018) PDF

Badanie stanowiące twórczą refleksję nad nowym formatem aktywności kulturowo-społecznej dawnej przestrzeni kinowej w oparciu o potrzeby i oczekiwania jej potencjalnych odbiorców. To suma opinii i pomysłów na "Olimpię" wśród mieszkańców i mieszkanek okolicy oraz osób aktywnych w poznańskim polu kultury, zainteresowanych współtworzeniem tego miejsca w celu wypracowania scenariuszy na przyszłe jego funkcjonowanie jako przestrzeni otwartej dla lokalnych/poznańskich "kulturotwórców" i mieszkańców miasta, w tym zwłaszcza Łazarza/Jeżyc/Grunwaldu.

- Przyszłość kultury. Badanie poznańskiego sektora.

(Badacze: dr Katarzyna Chajbos, dr Bartek Lis, dr Bogumiła Mateja-Jaworska, dr Marta Skowrońska, 2020) PDF

Badanie dotyczące funkcjonowania poznańskiego sektora kultury (rozumianego jak najszerzej) w pandemii: sposobów realizacji programu/kontynuacji kulturotwórczej pracy w wyjątkowych warunkach, zdolności adaptacyjnych do wymogu pracy zdalnej, umiejętności lub jej brak utrzymywania kontaktu z odbiorcami/publicznością, doświadczanych trudności i kłopotów oraz związanych z tym oczekiwaniami wobec form miejskiego wsparcia. Ostatnim elementem są scenariusze dotyczące przyszłości (poznańskiej) kultury.

- Diagnoza stanu III sektora z obszaru działalności kulturalnej działającego na terenie Poznania.

(Badacze: zespół badawczy Public Profits, 2021) PDF

Celem projektu badawczego było zidentyfikowanie i uwydatnienie roli trzeciego sektora z obszaru działalności kulturalnej w kształtowaniu oferty kulturalnej Miasta Poznania. Badania skupiały się na zdiagnozowaniu obszaru potencjału kadrowego, kompetencyjnego i finansowego organizacji pozarządowych. Określono także potrzeby organizacyjne, formalno-prawne i szkoleniowe trzeciego sektora z obszaru działalności kulturalnej działającego na terenie Poznania, a w konsekwencji narzędzia oraz działania do ich zaspokojenia. Realizacja badania miała miejsce w okresie od listopada do grudnia 2021 roku.

Załączniki