Wydział Kultury - informacje ogólne

Pracownicy Wydziału Kultury

Justyna Makowska - dyrektor

Marcin Kostaszuk - zastępca dyrektora

Cezary Ostrowski - zastępca dyrektora

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
Pokój 115 (I piętro), telefon 61 878 54 55,
fax 61 878 58 49
kl@um.poznan.pl

Katarzyna Rząca - starszy specjalista ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
tel. 61 878 54 55

Rafał Ratajczak - główny specjalista ds. pamięci historycznej
tel. 61 878 54 50

Agata Sulejczak-Lemańska - główny specjalista ds. instytucji kultury
tel. 61 878 58 27

Beata Ptaszyk - główny specjalista ds. instytucji kultury
tel. 61 878 49 73

Anna Mazur - główny specjalista ds. rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej

tel. 61 878 54 73

Julia Wojciechowska - młodszy referent ds. rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej

te. 61 878 52 84

Bernadeta Jaśkowiak - kierownik oddziału współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 61 878 58 17

Katarzyna Aleszczyk-Izdebska - główny specjalista ds. organizacji pozarządowych

tel. 61 878 4576

Katarzyna Bojarska - główny specjalista ds. organizacji pozarządowych

tel. 61 878 54 56

Anna Fil-Kowanek - starszy specjalista ds. organizacji pozarządowych (nieobecna)
tel. 61 878 16 45

Katarzyna Kniotek - główny specjalista ds. organizacji pozarządowych

tel. 61 878 16 46

Anna Korzanowska - starszy specjalista ds. organizacji pozarządowych

tel. 61 878 40 21

Anna Wawrzyniak - specjalista ds. organizacji pozarządowych (zast. za Annę Fil-Kowanek)

tel. 61 878 5837

Dariusz Zych - starszy specjalista ds. organizacji pozarządowych

tel. 61 878 16 45

Barbara Kaźmierczak - kierownik oddziału planowania i realizacji budżetu

tel. 61 878 54 07

Żaneta Ciebielska-Kwiecień - inspektor ds. planowania i realizacji budżetu
tel. 61 878 56 68

Karolina Olejniczak - główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu
tel. 61 878 54 57

Jerzy Koziej - główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu
tel. 61 878 16 44

Katarzyna Kozielczyk - główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu
tel. 61 878 53 88

Kompetencje i zadania

Wydział Kultury prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, z działalnością kulturalną i projektami artystycznymi dofinansowanymi z budżetu Miasta. Wydział realizuje zadania z zakresu nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta). Wydział prowadzi postępowania w sprawach artystyczno-rozrywkowych imprez masowych oraz kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu na przeprowadzenie takiej imprezy oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi, których właścicielem jest Miasto, realizuje zadania związane z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów