Program stypendialny w ramach pakietu "Poznań Wspiera"

Wybuch epidemii choroby COVID-19, który spowodował szereg obostrzeń sanitarnych i w konsekwencji decyzji organizacyjnych i finansowych, podejmowanych na poziomie rządowym i samorządowym, w istotny sposób wpłynął na bieżące funkcjonowanie środowiska kulturalnego. W obliczu pandemii z dnia na dzień zamknięto publiczne i prywatne instytucje i obiekty kultury, a także przerwano lub zakończono zaplanowane projekty artystyczne i edukacyjne.

Powyższa sytuacja dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, nie sposób jednak nie zauważyć, że  zahamowała też możliwości rozwoju osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Skierowane do tych grup odbiorców stypendia twórcze przyczynią się do przywrócenia ich aktywności, owocującej każdego roku około 6000 wydarzeń kulturalnych odbywających się w Poznaniu. Wsparciem będzie można objąć znaczącą liczbę 50 beneficjentów, do których zaliczać się mogą zarówno artyści, jak i wyróżniający się pracownicy obsługi technicznej i medialnej sektora kreatywnego. 

Idea specjalnego wsparcia stypendialnego w roku 2020 wkotą 200 000 złotych została zaprezentowana środowisku kulturalnemu jako jedna z odpowiedzi na postulaty lokalnych twórców. Cele oraz warunki konkursu, skonsultowane ze środowiskiem wielkopolskich artystek i artystów oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury, ujęte zostały w możliwie otwartej formule (m.in. brak w nim ograniczeń wiekowych) tak, by swym zasięgiem objąć jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów. Jednym z zasadniczych celów konkursu jest realne wsparcie działań artystyczno-rozwojowych lokalnych twórców, funkcjonujących w różnych formułach prawno-organizacyjnych, tak by efektywnie zminimalizować dotkliwe konsekwencje obecnej sytuacji kryzysowej, ale także inspirować i mobilizować do tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

          

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaka jest idea programu stypendialnego?
Miasto Poznań jest świadome trudnej sytuacji przedstawicielek i przedstawicieli środowiska kultury po wybuchu epidemii. Program stypendialny jest jedną z form wsparcia rozwojowego osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

W jakim terminie należy zgłosić wniosek?

Ze względu na przepisy dotyczące prawomocności aktów prawa miejscowego, formalne rozpoczęcie naboru nastąpi 17 lipca 2020 roku. Zgodnie z uchwałą nabór potrwa do 31 lipca 2020 roku.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Samorząd miejski przeznacza na stypendia kwotę 200 000 złotych, a zapisy uchwały Rady Miasta w tej sprawie stanowią, że kapituła może przyznać do 50 stypendiów. Zakładając duże zainteresowanie programem, trzeba przyjąć, że kwota wsparcia dla pojedynczego stypendysty lub stypendystki wyniesie 4000 złotych.

Wysokość  stypendium nie pozwoli mi na realizację wszystkich założonych i opisanych planów. Czy w związku z tym muszę dostosować opisane zamierzenia do wysokości środków na stypendium?

Nasz program stypendialny nie jest programem dotacyjnym, który zakładałby rygorystyczne rozliczenie ze wszystkich zadeklarowanych działań. Opisane plany działań artystycznych, edukacyjnych czy upowszechnieniowych traktowane będą jako koncepcje, których realizacja może nastąpić w przyszłości, także z innych środków zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Kto może zgłosić kandydatkę/kandydata do stypendium?

W przypadku tego programu stypendialnego Miasto zrezygnowało z modelu rekomendacyjnego. Kandydatki i kandydaci mogą zgłaszać się wyłącznie samodzielnie. Wyjątkiem są osoby niepełnoletnie - ich kandydatury muszą być potwierdzone podpisem opiekunów prawnych w odpowiednim miejscu wniosku stypendialnego.

W jakim wieku może być potencjalny stypendysta?

W każdym. Program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla kandydatek i kandydatów.

Jak będzie interpretowany przepis, stanowiący iż ze stypendium mogą skorzystać "osoby związane z poznańskim środowiskiem artystycznym"? Czy oznacza to, że kandydaci muszą mieszkać w Poznaniu lub płacić tu podatki?

Podobnie jak w przypadku stypendiów dla młodych twórców, decydująca będzie faktyczna działalność kandydatek i kandydatek w poznańskim środowisku kulturalnym. Wypełniając wniosek należy zatem wskazać, jakie działania osoby zainteresowanej stypendium są przez nią podejmowane w Poznaniu oraz z myślą o poznańskich odbiorcach kultury.

Nie jestem twórcą kultury, ale pomagam w jej tworzeniu, pracując przy przygotowaniu opraw, scenografii, świateł i dźwięku. Czy mogę się zgłosić do stypendium?

Tak, stypendia mogą być przyznane także osobom uczestniczącym w upowszechnianiu kultury, a więc zarówno osobom pomagającym twórcom, jak i wspierającym ich działania np. medialnie.

Zapowiedziano, że przy ocenie wniosków uwzględniona będzie sytuacja związana z ograniczeniami działalności kulturalnej, wynikającymi ze stanu epidemii SARS COVID-19 w 2020 roku. Jak to opisać?

W punkcie 4 wniosku prosimy o opisanie, jaki wpływ ma epidemia choroby COVID-19 na sytuację zawodową kandydata lub kandydatki. Jest to zarazem punkt, w którym należy opisać plany zawodowe - sugerujemy zatem opisanie zmian w sytuacji zawodowej, spowodowanych epidemią (na przykład poprzez wymienienie wydarzeń, których nie udało się realizować ze względu na obostrzenia), jak i krótko- i długookresowych planów działań artystycznych, edukacyjnych i związanych z upowszechnieniem kultury.

Na jakiej podstawie kapituła oceni mój wniosek?
Regulamin stypendium precyzuje, że dokonując wyboru laureatów członkowie kapituły kierują się oceną dotychczasowego dorobku kandydata, stopniem jego zaangażowania w tworzenie i upowszechnianie kultury lub ochronę zabytków w Poznaniu, przy uwzględnieniu wpływu epidemii SARS COVID-19 na jego sytuację zawodową.

Jak można dostarczyć wypełniony wniosek?

Na dwa sposoby. Wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór publikujemy poniżej,  należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań), bądź przesłać mailem w formie skanu (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), na adres kl@um.poznan.pl, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. W temacie wiadomości należy wpisać: "Wniosek o stypendium". 

Nie mam drukarki i skanera, czy muszę dostarczyć wydrukowany formularz?

Dokumenty związane z ubieganiem się o stypendium muszą być opatrzone podpisem. Oznacza to, że nawet przesyłając wypełniony wniosek mailem, musi on zawierać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku. Koniecznie należy zachować oryginał! Jeśli przesłany mailem wniosek zostanie uwzględniony, a jego autor otrzyma stypendium, to najpóźniej w dniu zawarcia umowy laureat musi złożyć do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania oryginał wniosku, złożonego w formie skanu. Niedopełnienie powyższej formalności uniemożliwi zawarcie umowy stypendialnej.

Załączniki