Biznesplan - podstawowe zagadnienia

Biznesplan - podstawowe zagadnienia

20.01.2022
10:00 13:30

Poznań Biznes Partner oraz Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Biznesplan - podstawowe zagadnienia.

Uczestnicy szkolenia pozyskają informacje w zakresie:

- pozyskiwania i selekcji informacji niezbędnych do sporządzenia biznes planu,

- korzyści z prawidłowo przygotowanego biznes planu,

- zasad prezentacji prognozowanych przychodów,

- identyfikacji kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia,

- ujęcia w prognozach finansowych zewnętrznego finansowania przedsięwzięcia.

Termin: 20 stycznia 2021 r., godz. 10.00 - 13.30

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia sporządzania biznes planu.

- istota, cel oraz korzyści z przygotowania biznes planu

2. Konstrukcja biznes planu.

- etapy tworzenia biznes planu, niezbędne elementy, źródła informacji

3. Zaprezentowanie informacji o pomysłodawcy przedsięwzięcia.

- informacje o dotychczasowym doświadczeniu i przebiegu kariery

4. Opis przedsięwzięcia.

- cel przedsięwzięcia, uzasadnienie realizacji, okres funkcjonowania

5. Prezentacja produktu / usługi oraz plan marketingowy.

- opis i charakterystyka produktu / usługi, rynek, docelowy klient, konkurencja, plan ilościowy sprzedaży, promocja, dystrybucja

6. Plan techniczno - organizacyjny przedsięwzięcia.

- lokalizacja, opis techniczny, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania, harmonogram realizacji

7. Plan finansowy.

- podstawowe założenia, zasady sporządzania prognoz finansowych, planowane wpływy i wydatki, ujęcie w prognozie finansowania zewnętrznego, analiza wrażliwości na wynik finansowy, próg rentowności

8. Szanse i zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia.

- mocne i słabe strony, czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne

9. Podsumowanie oraz wykorzystanie biznes planu po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy