Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wydawnictwo Miejskie Posnania zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

wm.poznan.pl
cik.poznan.pl
kulturapoznan.pl
i kultura.poznan.pl
biuletyn.poznan.pl
konkurs3030.pl
festksiegarnia.poznan.pl
pnf.poznan.pl
historiamowiona.poznan.pl

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • filmy nie mają napisów dla osób głuchych
  • formularz kontaktowy nie ma dowiązanych etykiet tekstowych
  • niektóre obrazy nie mają tekstów alternatywnych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 2019-10-25

Data aktualizacji: 2023-02-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Dla strony wm.poznan.pl:
Elżbieta Wojciechowska-Stusek, elzbieta.wojcikowska@wm.poznan.pl, tel. +48 618 540 747

Dla strony cik.poznan.pl
Anna Smolarkiewicz, anna.smolarkiewicz@cik.poznan.pl.  +48 618 540 768.

dla strony kulturapoznan.pl
Izabela Zagdan, izabela.zagdan@wm.poznan.pl, +48 618 540 740

dla strony biuletyn.poznan.pl
Mateusz Malinowski, mateusz.malinowski@wm.poznan.pl, +48 618 540 741

dla stron:
konkurs3030.pl
festksiegarnia.poznan.pl

Paulina Węgielnik, paulina.wegielnik@wm.poznan.pl, +48 618 540 761

dla strony pnf.poznan.pl
Grzegorz Dembiński, grzegorz.dembinski@wm.poznan.pl  +48 618 540 745

dla strony historiamowiona.poznan.pl
Maciej Męczyński, maciej.meczynski@cyryl.poznan.pl  +48 885 446 225

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do: 

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oznaczenie dostępności

Obiekty publiczne dostępne dla osób niepełnosprawnych


Dostępność architektoniczna

Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 1. piętro, 61-728 Poznań
oraz Centrum Informacji Kulturalnej (wejście od pl. Wolności)

  1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Ratajczaka, przez trzy schody bez poręczy. Brak podjazdu dla wózków.
  2. Portiernia znajduje się na wprost wejścia. Obok znajduje się winda, która można wjechać na piętro. Wyjście z windy na piętro po prawej stronie. Wejście do Wydawnictwa przez drzwi na lewo od windy.
  3. Do Centrum Informacji Kuturalnej prowadzi wejście z poziomu parteru, bez schodów. Nie ma możliwości przejścia na piętro.
  4. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, najbliższe w odległości ok. 80-100 m (ul. 3 Maja i przy pl. Wolności).
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, na miejscu brak możliwości skorzystania z tłumacza j. migowego. W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy: wm@wm.poznan.pl