Wydawnictwo Miejskie Posnania dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie oraz edytorskie publikowanych materiałów. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kierujemy się wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE), nasza procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i można zapoznać się z nią tutaj.

Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w WMPosnania prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem (zawartymi poniżej oraz w autorskim zgłoszeniu propozycji wydawniczej - dostępnym w plikach do pobrania).
Osobą kontaktującą się z Autorami jest Tomasz Janas, kierownik zespołu publikacji nieperiodycznych (tel. 61 854 07 46, e-mail: tomasz.janas@wm.poznan.pl

Zgłoszenie po dokładnym wypełnieniu należy złożyć u sekretarza wydawnictwa oraz przesłać w dokumencie programu Word z wypełnionym punktem 11 na adres: joanna.gaca@wm.poznan.pl


Zasady współpracy Autora z Wydawnictwem

Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych prosimy o złożenie ostatecznej i kompletnej wersji pracy w postaci:

 • jedno- lub dwustronnego wydruku komputerowego
 • zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej przekazanej na nośniku CD lub pendrive (opatrzonej nazwiskiem, tytułem i datą).

UWAGA: zmiany i uzupełnienia Autor będzie mógł wprowadzić po otrzymaniu recenzji wydawniczej. Z zasadami procedury recenzowania można zapoznać się w dokumencie Dobre praktyki recenzenckie. Drobne poprawki będzie mógł nanieść także podczas korekty autorskiej po sformatowaniu tekstu, ale pod warunkiem, że nie będą one naruszać układu tekstu.

1. Układ materiałów w Utworze składanym do wydania:

 • strona tytułowa (autor, tytuł, ew. redaktor merytoryczny/naukowy)
 • spis treści (uwzględniający także wszystkie materiały uzupełniające, w tym streszczenie i indeksy)
 • wykaz skrótów
 • wstęp/przedmowa
 • tekst główny wraz z przypisami (oraz materiałami ilustracyjnymi, z podaniem dokładnej lokalizacji w tekście)
 • aneks
 • przypisy i bibliografia (opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i konsekwentnie stosować wybrany sposób zapisu; patrz: załącznik z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii)
 • słownik terminów
 • indeksy (jeśli sporządzić je ma Wydawnictwo, Autor udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy merytorycznej)
 • wykaz ilustracji, tabel itp.
 • abstrakt oraz streszczenie (w wersji angielskiej i polskiej)

UWAGA: prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.

2. Wymagania dotyczące wersji elektronicznej tekstu oraz wydruku komputerowego:

 • każdy rozdział w osobnym pliku (nazwa pliku powinna zawierać numer określający kolejność danego materiału w publikacji, a w pracach zbiorowych także nazwisko autora, tak aby układ plików uporządkowanych według nazw odpowiadał układowi spisu treści)
 • wszystkie tytuły i śródtytuły czcionką pogrubioną w osobnych wierszach
 • przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie, z użyciem odpowiedniej funkcji programu Word)
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron; w pracach zbiorowych dopuszcza się wykonanie ciągłej numeracji na wydruku pismem odręcznym pliki tekstowe w formacie rtf lub doc (Word 2000 lub wyższy, ponadto fonty specjalne)
 • czcionka 10-punktowa Arial, z interlinią 1,5 wiersza
 • marginesy 2,5 cm
 • wydruk jedno- lub dwustronny na papierze formatu A4

3. Materiały ilustracyjne winny mieć dobrą jakość oraz ujednoliconą formę i opisy

 • fotografie winny być dostarczone w osobnych plikach w formacie jpg lub tif (o rozdzielczości co najmniej 300 dpi) lub w postaci oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
 • wykresy winny być przygotowane w programie Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli w trakcie prac redakcyjnych muszą być poddane dodatkowej obróbce) lub w formacie uzgodnionym ze Studiem Graficznym.
 • inne rysunki w postaci plików cdr lub oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
 • jeżeli ze względów finansowych materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej (mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, powinien być tak przygotowany przez Autora , aby był wystarczająco czytelny w druku czarno-białym.

4. Praca składana do wydania po poprawkach porecenzyjnych winna zawierać także notkę informacyjną, która zamieszczona zostanie w zapowiedziach wydawniczych oraz na stronie internetowej wydawnictwa.

5. Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się dostarczeniem do Wydawnictwa kompletu materiałów z naniesionymi po recenzji (pozytywnej) poprawkami.

SPOTKANIA Z AUTOREM

Po zaaprobowaniu pracy do wydania Autor (lub Redaktor merytoryczny/naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę oraz wykonanie korekty autorskiej. Standardowo odbywają się cztery spotkania.

1. Pierwsze spotkanie odbędzie się na początku adiustacji językowo-stylistycznej. Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor zaprosi Autora do wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego. Jeśli publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie lub pocztą elektroniczną, ustalając jednocześnie termin szczegółowego omówienia adiustacji.

2. Drugie spotkanie to omówienie całej pracy z redaktorem w siedzibie Wydawnictwa. Redaktor zapozna Autora z opracowaniem językowo-stylistycznym, wskaże naniesione przez siebie poprawki oraz poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii związanych z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia podczas spotkania Autor może wyjaśnić w terminie do trzech dni. Po omówieniu opracowania i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do I korekty językowej, a następnie do składu i łamania.

3. Trzecie spotkanie - Autor otrzyma do korekty autorskiej poprawiony i sformatowany tekst publikacji (ale jeszcze bez indeksów, które wykonuje się po II korekcie):

 • korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas poprawić zauważone jeszcze istotne błędy merytoryczne; dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki innego typu; ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu na stronie;
 • Wydawnictwo nie dopuszcza większych zmian podczas korekty autorskiej i nie zostaną one wprowadzone do tekstu; Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na wydłużenie terminu i zwiększenie kosztu wydania pracy;
 • w przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor merytoryczny/naukowy tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom; Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu);
 • jeśli Autor nie zwróci korekty autorskiej w ustalonym terminie, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek; prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora;
 • Autor otrzyma projekt (projekty) okładki do wglądu; jednak w wypadku różnicy zdań co do wyboru projektu okładki ostateczną decyzję podejmuje Wydawnictwo
 • po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze czytany przez redaktora i/lub korektora wydawniczego.

4. Czwarte spotkanie - Autor zatwierdza w siedzibie Wydawnictwa publikację do druku. Może sprawdzić pdf, makietę ilustracji, stronę redakcyjną oraz projekt okładki. Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.


Ogólne wskazówki dla Redaktora merytorycznego/naukowego pracy zbiorowej

Redaktor merytoryczny/naukowy:

- przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe

- dostarcza do Wydawnictwa umowy z Autorami poszczególnych tekstów w publikacji (plik do pobrania w Załącznikach)

- weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń)

- przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg serii) streszczenia obcojęzyczne lub abstrakty w jęz. angielskim do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów)

- przygotowuje notki informacyjne o książce

- podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między Autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się dostarczeniem do Wydawnictwa kompletu materiałów z naniesionymi po recenzji (pozytywnej) poprawkami.


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

 • O nas
 • Aktualnie wyświetlana strona - Do Autorów