UWAGA:
W dniu 21 czerwca br. (piatek) będą nieczynne.
pkt nr 11  Szkoła Podstawowa nr 11, Wichrowe Wzgórze 119
pkt nr 22 ul. Chwaliszewo 69

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warsztaty - edukacja prawna
W dniu 29 czerwca 2019r. w godz. 12.30 - 16.00 w Domu  Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu odbędą się odbędą się BEZPŁATNE warsztaty na temat mediacji, podczas których będzie można uzyskać praktyczne informacje na temat możliwości polubownego sposobu rozwiązania sporów, w szczególności w sprawach zadłużeń oraz w sprawach rodzinnych
Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji Taurus
http://poradyprawne-taurus.pl/1_3_cykl-o-mediacji.html

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA:

Zmiana godzin otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie wakacyjnym!

Punkt nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Ławica 3 -  od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00

Punkt nr 9 - Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 - od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. czynny będzie w godzinach od 11.00 do 15.00

Punkt nr 10 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. W. Łokietka 104 - od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. czynny będzie w godzinach 8.00 do 12.00

Punkt nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 11, Wichrowe Wzgórze 119 - od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00

Czas pracy pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej pozostaje bez zmian.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w mieście Poznaniu można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00 pod numerem telefonu: 61 646 33 44 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej czy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpołatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczacej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Załączniki

Bezpłatne porady prawne na planie Dodaj obiekt - Bezpłatne porady prawne