Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Zarezerwuj wizytę

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Zanim zarezerwujesz termin przeczytaj opis procedury, dzięki któremu dowiesz się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia sprawy, a także zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na jej temat.

Dostępne usługi rezerwacji

Grupa spraw: Sprawy obywatelskie
Wniosek o wymianę dowodu osobistego Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Odbiór dowodu osobistego-nazwiska [A-L] Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Odbiór dowodu osobistego-nazwiska [M-Z] Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Wymeldowanie obywatele polscy i cudzoziemcy Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
PESEL Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Udostępnianie danych osobowych Informacje dodatkowe Opis procedury Rezerwuj wizytę
Grupa spraw: Rejestracja pojazdów
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu Opis procedury
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Opis procedury
Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu Opis procedury
Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych Opis procedury
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego Opis procedury
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w wskutek ich utraty lub zniszczenia Opis procedury
Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe Opis procedury
Zmiana danych osobowych/firmy w dowodzie rejestracyjnym Opis procedury
Grupa spraw: Inne czynności związane z rejestracją pojazdów
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem Opis procedury
Dokonanie adnotacji VAT 1 - 4 Opis procedury
Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym Opis procedury
Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia Opis procedury
Wtórnik lub wymiana karty pojazdu Opis procedury
Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję Opis procedury
Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy Opis procedury
Grupa spraw: Ewidencja Pojazdów
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Wyrejestrowanie pojazdu Opis procedury
Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu Opis procedury
Grupa spraw: Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę Opis procedury
Grupa spraw: Uprawnienia do kierowania
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Międzynarodowe prawo jazdy Opis procedury
Wydanie prawa jazdy po egzaminie Opis procedury
Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem Opis procedury
Wydanie wtórnika prawa jazdy,zmiana danych zawartych w prawie jazdy Opis procedury
Wymiana prawa jazdy Opis procedury
Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.97a) Opis procedury
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę Opis procedury
Grupa spraw: Zatrzymane prawa jazdy
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę

Wydział Finansowy

Grupa spraw: Deklaracje podatkowe podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - weryfikacja i składanie
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Podatek od nieruchomości Opis procedury - osoby prawne
Opis procedury - osoby fizyczne
Podatek rolny Opis procedury
Podatek leśny Opis procedury
Podatek od środków transportowych Opis procedury
Grupa spraw: Zaświadczenia - składanie wniosków i odbiór zaświadczeń
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych Opis procedury

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Grupa spraw: Ewidencja Działalności Gospodarczej
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP Opis procedury
Wpis do CEIDG Opis procedury
Zmiana wpisu w CEIDG Opis procedury
Wykreślenie wpisu w CEIDG Opis procedury
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Opis procedury
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Opis procedury
Grupa spraw: Rolnictwo
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Karty wędkarskie Opis procedury
Rejestracja sprzętu pływającego Opis procedury
Rejestracja zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem Opis procedury
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Opis procedury
Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne Opis procedury
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Opis procedury
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Opis procedury
Grupa spraw: Licencje i zezwolenia na transport drogowy
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Licencje i zezwolenia na transport drogowy Opis procedury-taxi
Opis procedury-transport rzeczy
Opis procedury-transport osób
Zaświadczenia potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne Opis procedury
Ewidencja innych obiektów hotelarskich i pól biwakowych Opis procedury
Pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja) Opis procedury
Grupa spraw: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni Opis procedury
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych Opis procedury
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opis procedury

Urząd Stanu Cywilnego

Grupa spraw: Urodzenia
Informacje dodatkowe
Zgłoszenie urodzenia dziecka Opis procedury Rezerwuj wizytę
Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego Opis procedury Rezerwuj wizytę
Urodzenia - odbiór dokumentów po zgłoszeniu przez internet Opis procedury Rezerwuj wizytę
Grupa spraw: Małżeństwa
Informacje dodatkowe
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zgłoszenie świadków/odbiór dokumentów
  • zgłoszenie świadków/odbiór kart wjazdowych
  • odbiór zaświadczeń
  • odbiór odpisów po zawarciu małżeństwa w bieżącym roku w Poznaniu
Opis procedury Rezerwuj wizytę
Grupa spraw: Zmiany w aktach stanu cywilnego
Informacje dodatkowe
Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia Opis procedury Rezerwuj wizytę
Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej Opis procedury Rezerwuj wizytę
Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej Opis procedury Rezerwuj wizytę
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (Transkrypcja) Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zmiana nazwiska po rozwodzie Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zmiana imienia (imion) dziecka Opis procedury Rezerwuj wizytę
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu Opis procedury Rezerwuj wizytę
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Opis procedury Rezerwuj wizytę
Zmiana imienia lub nazwiska Opis procedury Rezerwuj wizytę
Grupa spraw: Zgłoszenie zgonu
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę Opis procedury
Grupa spraw: Zamawianie odpisów USC
Informacje dodatkowe Rezerwuj wizytę Opis procedury