Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027

"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"

Projekt jest finansowany ze środków Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027" w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 1162 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 23 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Miasto Poznań
 • Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach
 • Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 • Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 • Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

30 799 587,50 zł

Kwota dofinansowania UE:

21 559 711,25 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Załączniki


"Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania"

Miasto Poznań w partnerstwie z Fundacją Sowelo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania".

Projekt jest finansowany ze środków Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027" w ramach działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest rozwój kompleksowego systemu usług społecznych dla mieszkańców Poznania.

Grupą docelową są:

 1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki/wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania minimum 1 z podstawowych czynności dnia codziennego; w tym głównie osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami,
 2. opiekunowie faktyczni osób wymagających pomocy.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział ok. 1050 osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

- usługa krótkotrwałego pobytu dziennego i całodobowego - opieka wytchnieniowa,

- wsparcie kompetencyjne opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami,

- organizacja mieszkań wspomaganych,

- Sąsiedzki Klub Seniora,

- towarzyszące usługi asystenckie,

- Miejski Punkt Opieki Wytchnieniowej.

Efektem projektu będzie utworzenie miejsc, w których uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie w postaci wyżej wymienionych usług (188 miejsc, w tym 148 utworzonych przez Miasto Poznań).

Okres realizacji projektu: 1.12.2023-31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 20 216 944,44zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 151 861,10 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


"ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu."

Zgodnie z umową nr FEWP.06.04-IZ.00-0024/23-00 z dnia 9 lipca 2024 r. Miasto Poznań realizuje projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), z zakresu Działania 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców.

Głównym celem projektu jest poprawa środowiska pracy pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu poprzez: przeprowadzenie pogłębionej analizy czynników ryzyka dla zdrowia pracowników oraz opracowanie kompleksowych programów naprawczych, dostosowanie stanowisk pracy dzięki ich doposażeniu, objęcie pracowników działaniami profilaktycznymi wpływając na utrzymanie ich w lepszym zdrowiu i zmniejszenie absencji chorobowej, jak również zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ergonomii i zdrowia dzięki działaniom informacyjno-edukacyjnym.

Projekt jest ukierunkowany na eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawę ergonomii poprzez dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników - realizowane w oparciu o analizę występowania czynników ryzyka w miejscu pracy.

Grupę docelową projektu stanowią UMP oraz MOPR w Poznaniu oraz sami pracownicy jednostek w liczbie min. 1 306 osób.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące działania:

- przeprowadzenie konsultacji ergonomii stanowisk pracy,

- budowa bazy ewidencji stanowisk pracy z oceną niekorzystnych czynników wpływających na zdrowie,

- organizacja warsztatów/szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej,

- zakup webinarów,

- zakup pakietów profilaktycznych,

- zakup konsultacji, np. psychologicznych/dietetyka/fizjoterapeuty,

- zakup karnetów rocznego dostępu do obiektów sportowych dla pracowników,

- zakup wyposażenia stanowisk pracy.

Rezultaty projektu będą stanowić: udzielenie pracownikom wsparcia z zakresu ergonomii pracy (1 306 os.), wdrożenie programów naprawczych na stanowiskach (934 szt.), kontynuowanie lub podjęcie pracy przez osoby, które skorzystały ze wsparcia (223 os.) oraz nabycie kompetencji przez uczestników w trakcie realizowanych kursów/szkoleń.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024-31.05.2027 r.

Całkowita wartość projektu: 4 045 562,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 831 893,40 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej