Redakcja "Kroniki Miasta Poznania"

REDAKCJA KRONIKI MIASTA POZNANIA

Redaktor naczelny KMP
prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik
 - historyk, pracownik Instytutu Historii UAM w Poznaniu, od 2012 roku zastępca dyrektora IH UAM ds. naukowych, sekretarz generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Specjalizuje się w historii Polski XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wielkopolski i Poznania, a także przemian religijnych XIX i XX wieku oraz historii idei. Opublikował m.in.: Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877 (Poznań 1998), Jak zrobić powstanie i wygrać? Krótka historia powstania wielkopolskiego 1918-1919, [w:] Mogilno w powstaniu wielkopolskim (1918-1919), pod red. D. Konieczki-Śliwińskiej (Poznań 2008), "Nadeszła epoka przejścia..." Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871 (Poznań 2011), Mieszczańskość, nowoczesność, nacjonalizm: o Poznaniu Moritza Jaffego, [w:] M. Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, red. P. Matusik (Poznań 2012). Był redaktorem prowadzącym kilku tomów "Kroniki Miasta Poznania": Okupacja cz. 1-2 (2009), Poznań - Warszawa, wspólna sprawa (2012), Wielka Wojna (2014).

Zastępca redaktora naczelnego KMP
dr Magdalena Mrugalska-Banaszak
 - historyk sztuki, absolwentka Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, od 1992 roku kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania w ratuszu (oddział Muzeum Narodowego). Zajmuje się architekturą i budownictwem przemysłowym Poznania do 1939 roku oraz historią poznańskich rodzin osadzoną w realiach ówczesnej codzienności. Autorka i kuratorka prawie 20 wystaw ratuszowych (m.in prezentacja historii Wildy, 1990; na podstawie zgromadzonego materiału w 1999 roku opublikowała książkę Wilda - dzielnica Poznania 1253-1939, która była jednocześnie jej dysertacją doktorską). Autorka wielu artykułów publikowanych głównie w "Kronice Miasta Poznania" i książek: Poznańskie rody i rodziny - Czepczyńscy, 2000; Jeden dzień z Ratuszem w tle. Poznań 13 sierpnia 1887, 2004; Ortaliony, neony, syfony. Poznań w latach 60. XX wieku, 2004, wspólnie z Danutą Książkiewicz-Bartkowiak (Nagroda im. Józefa Łukaszewicza "Posnaniana 2004"); Jedna dekada - dwie odsłony. Poznań w latach 50. XX wieku, 2006; Śledztwo w sprawie króla smalcu. Życie codzienne rodziny Jezierskich na początku XX wieku w Poznaniu, 2008 (Książka Lata Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu).

Sekretarz redakcji KMP
Anna Olsztyn-Patyk
 - magister filologii polskiej i chorwackiej, absolwentka podyplomowego studium edytorstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, doświadczona redaktorka i korektorka, która z branżą wydawniczą związana jest od 2006 roku. Od 2014 roku pracuje w Wydawnictwie Miejskim Posnania, gdzie zanim objęła funkcję sekretarza redakcji "Kroniki Miasta Poznania", nadzorowała wydanie publikacji książkowych oraz koordynowała realizację prac zleconych przez Urząd Miasta Poznania. Redagowała m.in. książki z serii "Zabytki Poznania", a także przewodniki turystyczne Poznań - plan minimum Jacka Y. Łuczaka czy Piastowskie strony. Przewodnik po nowym Szlaku Piastowskim Anny Plenzler. Prowadzone przez nią wydanie książki Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak Morderstwo w ratuszu. Poznań w latach 1894-1922 z Opalenicą w tle zostało w 2016 roku docenione wyróżnieniem za wysoki poziom edytorski podczas 20. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej. 


KOLEGIUM REDAKCYJNE KRONIKI MIASTA POZNANIA

Jerzy Borowczyk - historyk literatury (Pracownia Dokumentacji Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu). Zajmuje się romantyzmem, któremu poświęcił dwie książki - Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (2003) oraz Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824-1870 (2014). Pisuje również o literaturze najnowszej - w czasopismach, książkach zbiorowych oraz w tomie szkiców Po chwiejnym trapie (2016). Współredaktor tomów zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze XIX wieku. Pisuje również o literaturze dwudziestego wieku i najnowszej. Publikacje w "Czasie Kultury", "Pamiętniku Literackim", "Przeglądzie Humanistycznym". Wspólnie z Michałem Larkiem nagrali i zapisali tomy wywiadów z pisarzami (Rozmowa była możliwa, 2008), reporterami, fotoreporterami i politykami (Punkty zapalne, 2016) oraz ułożyli antologię polskiej liryki nowoczesnej (Powiedzieć to inaczej, 2011). Wraz z Zofią Dambek-Giallelis i Elżbietą Lijewską wydał przewodnik literacki Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce (2013). Z kolei razem z Wojciechem Hamerskim ułożył książkę Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura - antologia (2012).

Piotr Grzelczak - historyk, absolwent Instytutu Historii UAM oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. Opublikował m.in. Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989 (Poznań 2016; Nagroda im. Józefa Łukaszewicza "Posnaniana 2016", finalista IX edycji konkursu im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku 2016), a także kilkadziesiąt artykułów poświęconych najnowszym dziejom PRL, Poznania i Wielkopolski, drukowanych m.in. w "Kronice Miasta Poznania", "Przeglądzie Zachodnim", "Artium Quaestiones" i "Dziejach Najnowszych". Od 2014 r. stały współpracownik miesięcznika "IKS". Kurator wystawy Za kurtyną milczenia. Pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 w PRL (2016; Brama Poznania ICHOT). Laureat Nagrody Miasta Poznania w Konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską (2015) oraz Nagrody w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2015; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Pamięci Narodowej). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 2015-2018 sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania", a od lipca 2018 roku specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN.

Tomasz Jurek - historyk, profesor zwyczajny. Urodzony w 1962 r. w Poznaniu, gdzie chodził do szkół (matura w VIII LO 1981), studiował (1981-1985), pracuje i mieszka. Pracownik Instytutu Historii PAN, w którym kieruje obecnie Zakładem Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Bada zwłaszcza dzieje średniowiecznej Wielkopolski i Śląska, początki państwa polskiego, historię polityczną, historię osadnictwa, historię społeczną, historię Kościoła, miast, wojskowości, genealogię, dyplomatykę. Ważniejsze książki: Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk 1274-1309 (1993, 2006, 2010), Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku (1996, 1998), Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne (2006), Dzieje Polski do 1572 roku (wraz z Edmundem Kizikiem, 2013); współredaktor zbioru Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania (2006) oraz dzieła Początki Łęczycy (t. I-III, 2014), redaktor i współautor pracy Dyplomatyka staropolska (2015), wydawca kilkunastu tomów źródeł, autor podręczników szkolnych. Redaktor "Roczników Historycznych". Przewodniczący Wydziału Historii i Nauk Społecznych PTPN, członek Commission Internationale de Diplomatique, członek-korespondent Historische Kommission fur Schlesien.

Filip Kaczmarek - historyk i politolog, dr hab. nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się ekonomią rozwoju i polityką rozwojową. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym m.in. monografii Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015 (Poznań 2018) oraz artykułów o najnowszej historii politycznej Poznania. Członek Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu i Rady Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.  Jako prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2020 r.) jest członkiem Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Członek stowarzyszenia Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania w latach 1998-2002. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (od 2019 r.), przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki oraz wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku.

Piotr Korduba - historyk sztuki, dr hab., adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM, zajmuje się kulturą zamieszkiwania, wzornictwem, niemiecko-polskimi relacjami artystyczno-historycznymi, a także problematyką miejską Poznania. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, DAAD, członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń, Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury, Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi, juror w konkursie Sybilla na polskie wydarzenie muzealne. Autor wielu artykułów i książek, w tym: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych (Warszawa 2005), Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012); Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (Poznań 2012) [wraz z A. Paradowską]. Ostatnio wydał Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa 2013) oraz przygotował międzynarodową wystawę oraz publikację Ernst Stewner - niemiecki fotograf Polski/Ernst Stewner - ein deutscher Fotograf in Polen, Marburg 2014 [wraz z D. Poppem].

Piotr Marciniak - architekt, dr hab., prof. Politechniki Poznańskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na architekturze mniejszości etniczych i kulturowych, teorii architektury oraz współczesnej architekturze polskiej i europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych architekturze współczesnej, w tym książki Doświadczenia Modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL. Członek Docomomo International oraz European Architectural History Network; wiceprezes poznańskiego oddziału SARP.


Maria Teresa Michałowska-Barłóg - historyk sztuki, w latach 2005-2010 kierownik Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, długoletni kustosz działu Tkanin i Miniatur. Kuratorka wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Poznaniu i w innych muzeach krajowych. Autorka katalogów wystaw i katalogów zbiorów oraz artykułów z zakresu sztuki użytkowej, kolekcjonerstwa, miniatury portretowej i scenografii teatralnej, w tym: Miniatury, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 1995 (razem z wystawą miniatur z kolekcji Tarnowskich ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu i ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie); Moda w dwudziestoleciu międzywojennym 1918-1939 w zbiorach polskich, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2001; Moda w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym, KMP 2002/4; Gobeliny ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2002; Kilimy polskie od XVIII do XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2008 (Pierwsza nagroda Izabella 2008 w kategorii: Działalność Wystawiennicza); Z kolekcji Leona Wyczółkowskiego. Dar artysty dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, Bydgoszcz 2011; 100 lat Teatru Wielkiego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2010 (z Tadeuszem Bonieckim i Ryszardem Kają); Tkaniny i hafty w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, KMP 2012/4; Zbigniew Kaja (1924-1983), Muzeum Narodowe w Poznaniu 2013 (red. albumu - Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, Posnaniana 2013). Prowadzi zajęcia z tkaniny artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1972 r. członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wiceprezes Oddziału Poznańskiego SHS.

Filip Schmidt - socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Naukowo zajmuje się przede wszystkim teorią i badaniami dotyczącymi, po pierwsze, praktyk życia codziennego i par intymnych, po drugie - edukacji kulturowej, a po trzecie - mobilności miejskiej i zrównoważonego transportu. Jest współtwórcą Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (https://archiwum.edu.pl).  Stypendysta DAAD w 2009 r. i Fundacji UAM w 2010 r., laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie w 2013 r. i nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z 2015 r. za pracę "Para, mieszkanie, małżeństwo: dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji", wydaną w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2015 r. jest też radnym osiedlowym i przewodniczącym Zarządu Osiedla Jeżyce.

Jan Skuratowicz - historyk sztuki, profesor UAM, pracownik Instytutu Historii Sztuki, badacz architektury rezydencjalnej w Wielkopolsce i architektury Poznania w XIX i XX wieku, autor książek Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim (Poznań 1975), Architektura Poznania 1890-1918 (Poznań 1992), Poznańska secesja (Poznań 2010), Pałac Górków (Poznań 2008), Akademia Lubrańskiego (Poznań 2007) i Zespół willi miejskich przy ul. Mickiewicza w Poznaniu (Poznań 2010). Redaktor naukowy serii wydawniczej Majątki wielkopolskie. Przewodniczący Wydziału Nauk o Sztuce PTPN. Radny miasta Poznania w latach 1990-94 i 1998-2002, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Poznania.