Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka

Prezydent Poznania ogłasza konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka. Obecnie dyrektorem CSD jest Jerzy Moszkowicz, który szefuje tej instytucji od ponad 31 lat.

. - grafika artykułu
fot. materiały prasowe

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu istnieje od 1984 r.. Co roku organizuje takie wydarzenia jak m.in. Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!, a także Kieszeń Vincenta, Oko Kalejdoskopu czy Festiwal Najmłodszych. Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej od 2013 r. prowadzi Scenę Wspólną, realizując na niej swój własny repertuar teatralny oraz większość prowadzonych działań.

Kandydaci na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka powinni spełniać następujące kryteria:

Kryteria niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;

- znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

- znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Kryteria dodatkowe:

- ukończone studia o kierunku artystycznym, humanistycznym lub społecznym;

- doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych;

- doświadczenie w zakresie realizacji projektów kulturalnych;

- doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

- znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

- ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania; ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego na stanowisko dyrektora/dyrektorki Centrum Sztuki Dziecka (wraz z informacjami o zakresie zadań, oczekiwaniach oraz niezbędnej dokumentacji) znajduje się w załączniku.

Konkurs zostanie rozpatrzony prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września 2022 roku.

oprac. red.

Załączniki

sieci społecznościowe