Masterplan dla Golęcina

Kompleks sportowy na Golęcinie, sukcesywnie od lat 50 ubiegłego wieku, zabudowany został zespołem obiektów, boisk, kortów, bieżni, rzutni i innych urządzeń dla profesjonalnego uprawiania sportu. Sportowy Golęcin to obecnie stadion żużlowy, boisko lekkoatletyczne, boisko piłkarskie, korty tenisowe oraz zaplecze hotelowe, techniczne i administracyjne dla organizacji rozgrywek sportowych na poziomie światowym.

Od wielu lat środowiska społeczne, związane z otaczającymi Golęcin osiedlami - Sołaczem, Jeżycami, czy Strzeszynem, zwracały uwagę na konieczność przyjęcia założeń rozwoju tego obszaru, koncentrując swoją uwagę na zachowaniu jego walorów przyrodniczych i szukaniu kompromisu dla funkcjonowania wysokiej jakości przestrzeni sportu. Przygotowywane koncepcje wskazywały na różne możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej oraz na konieczności ograniczenia nadmiernego ruchu samochodowego w strefach ruchu pieszego i rowerowego. Ważnym, wspólnym elementem dla tych koncepcji, była konieczność podkreślenia związku Golęcina z systemem hydrologicznym zachodniego klina zieleni i uwzględnienia w rozwoju terenu możliwości wykorzystania cieku Bogdanki, który łącząc Jezioro Rusałka ze stawami sołackimi na terenie kompleksu sportowego, został przed wielu laty skanalizowany.

Przygotowany przez zespół projektowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, we współpracy z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji oraz Radą Osiedla Sołacz, Masterplan dla Golęcina jest opracowaniem uwzględniającym w maksymalnym stopniu wnioski i rekomendacje, wynikające z wcześniejszych opracowań społecznych oraz aktualizującym uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

Niewątpliwym atutem kompleksu sportowego Golęcin jest jego unikalna lokalizacja w zachodnim klinie zieleni, jednym z najważniejszych poznańskich szlaków rekreacji pieszej i rowerowej. Otoczony terenami leśnymi, izolującymi od codziennego hałasu miasta, położony jest stosunkowo blisko centrum Poznania, z dogodnym dostępem komunikacją zbiorową. Przygotowana koncepcja jako priorytet zagospodarowania terenów sportowych przyjęła maksymalne zachowanie istniejącej zieleni i wykorzystanie walorów przyrodniczych jako wartości wzbogacającej funkcje sportu i rekreacji. Zagwarantowanie ciągłości głównego korytarza napowietrzającego miasto z kierunku zachodniego zostało uwzględnione poprzez konsekwentne ograniczenie możliwości rozbudowy istniejących obiektów sportowych lub hotelowych, które swoją wysokością lub prostopadłą, w stosunku do kierunku wiatru, lokalizacją stanowiły by istotną barierę dla zachowania ciągłości struktury przyrodniczej klina zieleni.

Drugim problemem, z którym mierzy się przedstawiony Masterplan, to zagadnienie transportu zbiorowego i indywidualnego dla obsługi terenu Golęcina. W tym zakresie proponujemy zamknięcie głównego obecnie dojazdu do kompleksu sportowego od strony Sołacza i skierowanie potoku ruchu w ul. Wojska Polskiego i dalej ul. Warmińską. Wskazaliśmy też możliwy do realizacji system parkingów zewnętrznych i wewnętrznych, położonych w odległości maksymalnie 15 minut spaceru od terenu stadionów. Dla poprawy bezpieczeństwa proponujemy wprowadzenie selekcji ruchu na terenie Golęcina w sposób maksymalnie ograniczający konieczność łączenia szlaków pieszych i rowerowych z dojazdem do obiektów sportowych.

Podążając w ślad ze rekomendacjami koncepcji społecznych oraz wykorzystując doświadczenie projektantów MPU w tworzeniu strategii wykorzystania przestrzeni dla retencji wody, wskazaliśmy na konieczność docelowego zagospodarowania terenu Golęcina w sposób zapewniający możliwość stosowania różnych systemów retencjonowania wody. Odwodnienie zadaszeń boisk, stadionów czy wykorzystanie skanalizowanego cieku Bogdanki otwiera pole możliwych rozwiązań technicznych i krajobrazowych dla wpisania wody w przestrzeń Golęcina.

Przygotowany Masterplan dla kompleksu sportowego na Golęcinie będzie, uwzględniając opinię strony społecznej, podstawą dla sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten, po przejściu procedury formalno-prawnej, w ramach której odbędą się publiczne debaty konsultacyjne, stanie się prawną podstawą dla dalszego funkcjonowania terenów sportowych wraz z otaczającymi je obszarami zachodniego klina zieleni.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej