Wolne Tory w Poznaniu

Wizja zagospodarowania terenu Wolnych Torów w Poznaniu przewiduje powstanie nowej, wielofunkcyjnej dzielnicy miasta na terenach pokolejowych i poprzemysłowych. Ma to być fragment miasta oferujący zarówno zabudowę mieszkaniową jak i usługową, uzupełnioną o tereny zieleni i rekreacji, w której byłyby zapewnione wszystkie ważniejsze obiekty użyteczności publicznej dla mieszkańców, a także usługi ogólnomiejskie. Dzięki takiemu zróżnicowaniu dzielnica ma tętnić życiem o każdej porze dnia. Na niemal całym obszarze przewiduje się zwartą zabudowę o charakterze śródmiejskim, z zielenią wewnątrz kwartałów i parkingami zlokalizowanymi w kondygnacjach podziemnych.

Całość założenia można podzielić na dwie zasadnicze części:
- część północną (położoną najbliżej centrum miasta, w sąsiedztwie dworca kolejowego Poznań Główny), w której przeważać będzie funkcja usługowa, uzupełniona o funkcje mieszkaniowe,
- część południową, w której dominować będzie funkcja mieszkaniowa, uzupełniona o obiekty usługowe, w tym podstawowe usługi służące mieszkańcom, takie jak szkoły, przedszkola, kościół itp.

Pomiędzy obiema częściami zlokalizowany zostanie szeroki zielony łącznik o charakterze parku z funkcją rekreacyjną. Ma on przebiegać ze wschodu na zachód nad torami kolejowymi, zapewniając wygodne i atrakcyjne połączenie dwóch odseparowanych dotychczas dzielnic: Wildy i Łazarza, a w szczególności Rynków Wildeckiego i Łazarskiego. Jednocześnie stanowić on będzie główny teren zieleni, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz pracowników tej części miasta.

Główną osią kompozycyjną Wolnych Torów będzie trasa tramwajowa przebiegająca po wydzielonym, zielonym torowisku, prowadzona z północy na południe wzdłuż całego założenia. Zostanie ona uzupełniona o ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż tej osi zostaną rozlokowane wszystkie ważniejsze przestrzenie publiczne.

Natomiast kluczową trasą dla komunikacji indywidualnej ma być ulica zbiorcza, o charakterze ulicy śródmiejskiej, oddalona nieco na zachód od głównej osi, o przebiegu dostosowanym do obecnych podziałów własnościowych terenu. Dla połączenia samochodowego Wildy z Łazarzem przewidziano też tunel dla samochodów, który umożliwi obsługę dworca Poznań Główny od strony południowej (wjazd na tzw. międzytorze).

Zapraszamy do obejrzenia propozycji zagospodarowania terenu Wolnych Torów według projektu planu:

FILM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej