Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zakładają rewitalizację poprzemysłowej części Jeżyc przez wykształcenie nowej struktury zabudowy, uzupełnionej przestrzeniami publicznymi oraz terenem zieleni urządzonej. Przyjęte założenia projektowe zmierzają do wytworzenia, w miejscu dawnych zakładów przemysłowych, nowego kwartałowego układu urbanistycznego, nawiązującego pod względem wysokości oraz intensywności, do charakteru Jeżyc z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i towarzyszącymi jej usługami w parterach, z poszanowaniem istniejącej zieleni.

Realizacja nowych inwestycji zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będzie kształtować przestrzeń i współtworzyć harmonijny krajobraz miasta.

Pozwoli to na konsekwentne stworzenie całościowego zespołu urbanistycznego wraz z terenem placu i parku miejskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu im prawidłowej dostępności komunikacyjnej.

FILM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej