Poradnik - nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego

Cele i rezultaty

- organ ogłaszający konkurs ma obowiązek podać cele dla każdego zadania, na które ogłosił konkurs. Nie musi jednak precyzować rezultatów w ogłoszeniu o konkursie / regulaminie / dokumentacji konkursowej; Cele realizacji zadania publicznego nie występują w ofercie - odnosimy się do nich dopiero w sprawozdaniu a więc to samorząd zobowiązany jest do określania celów już na początku całej procedury.

Istotą  zapisu, który został wprowadzony w nowym wzorze oferty jest zapewnienie jak najlepszych usług społecznych, które maiłby się wzajemnie uzupełniać i oddziaływać  na siebie. Przykładowym zadaniem, gdzie wymóg komplementarności może być stosowany, są akcje letnie. Jego zastosowanie  może spowodować wzajemne uzupełnianie się oferty lokalnych podmiotów w miejsce konkurowania ofert ze sobą.

- organizacja pozarządowa musi podać rezultaty realizacji zadania publicznego , które w dalszej perspektywie muszą okazać się mierzalne, konkretne oraz możliwie proste do zweryfikowania na podstawie dokumentacji projektowej.  Ofert musi wykazać ich realność oraz pomysł na badanie.

- jak NIE pisać? Bardzo ryzykowne i niepożądane jest formułowanie rezultatów zadania przy użyciu poniższych, często stosowanych dotychczas formuł:

"Podniesienie świadomości mieszkańców miasta Poznania dotyczącej zagadnień związanych z muzyką kameralną"

"Budowanie zainteresowania mieszkańców Poznania (głównie dzieci i młodzieży ) muzyką klasyczną oraz popularyzacja muzyki skrzypcowej polskich kompozytorów"

"Przyczynienie się do rozwoju oferty kulturalnej osiedla X"

"Podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży biorących udział w warsztatach edukacyjnych"

"Nadanie prestiżowej rangi działaniom artystycznym odbywającym się w Poznaniu"

"Aktywizacja oraz integracja lokalnych środowisk twórczych działających na obszarze miasta Poznania"

   

Kosztorys

- jedną z ważnych i istotnych zmian co do kalkulacji kosztów jest to, że nie mamy w ofercie podziału na środki finansowe własne i środki pochodzące z dotacji - mamy jedną pozycję RAZEM na którą składa się koszt jednostkowy oraz liczba jednostek. Tym samym ewentualne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami będą dotyczyć tylko jednej kolumny. Samorząd może to określać w  %  lub w zł.

- budżet ma charakter zadaniowy - to rozwiązanie wymaga przemyślenia poszczególnych kosztów pod kątem ich spójności.

- źródła finansowana (w odróżnieniu do poprzedniego wzoru oferty) sumują się do 100%.

- nastąpił podział na :

1)      Wkład własny finansowy

2)      Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy )

- w konkursach ogłaszanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania nie ma możliwości wyceny (kalkulacji) składników definiowanych jako wkład rzeczy (sprzęt multimedialny, przestrzeń, składniki mienia ruchomego należącego do podmiotu)

- świadczenie pieniężne od odbiorów zadania nie wchodzą już w skład środków finansowych (ogółem). Stanowią one nową pozycję - samorząd w ogłoszeniu o konkursie może zdecydować czy podmiot w ramach realizacji zadania objętego ogłoszeniem konkursowym może pobierać świadczenia pieniężne w ramach swojej działalności odpłatnej pożytku publicznego.

- w trakcie aktualizacji oferty/ lub w toku realizacji zadania publicznego mogą wystąpić zmiany co do zakresu założonych rezultatów zadania publicznego. Wymaga to pisemnego zgłoszenia a ustalenia przyjmują formę zaktualizowanej oferty i przygotowania aneksu do umowy.

Załączniki