Konsultacje społeczne dotyczące projektu opracowania Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania dotyczących projektu opracowania Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023.

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie, zawierające opis kierunków rozwoju kultury w Poznaniu, istniejących potrzeb i potencjałów w tym obszarze oraz praktycznych rozwiązań we współpracy Miasta Poznania z przedstawicielami środowiska twórców i uczestników kultury w celu poszerzenia pola dostępności kultury dla mieszkańców.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowego opracowania.

Konsultacje społeczne obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Poznania.

Pisemne uwagi i propozycje do projektu dokumentu, będącego przedmiotem konsultacji można składać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową na adres: kultura@um.poznan.pl, w terminie od 24 września 2018 roku do 15 października 2018 r.

Projekt Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (sekretariat Wydziału). Dokument został zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wszelkich wyjaśnień i przyjmowania opinii jest stanowisko ds. organizacji pozarządowych Wydziału Kultury, przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 54 73.

Poniżej znajdą Państwo konsultowany projekt dokumentu: Poznański Program dla Kultury 2019-2023 w formie dwóch opracowań:

  1. Narracyjnej części opisującej kierunki rozwoju kultury w Poznaniu na najbliższe lata poprzez pryzmat aktualnych potrzeb i potencjałów zarówno odbiorców kultury jak i animatorów życia kulturalnego Poznania pn. Kultura relacji. Mapa idei.
  2. Praktycznego przewodnika opisującego ścieżki współpracy administracji z twórcami, animatorami i organizatorami wydarzeń kulturalnych pn. Relacje w kulturze. Narzędziownik.

oraz formularz opinii i uwag, na którym prosimy składać opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023 i wzięcia udziału w konsultacjach.