Narzędziownik

To odpowiedź na postulat środowiska kultury dotyczący zmiany modelu funkcjonowania Miasta z roli zarządcy na pozycje partnera poprzez tworzenie systemowych rozwiązań określających ramy współpracy samorządu z sektorem kultury.

Efektem tej zmiany są powstające i planowane do realizacji komunikatywne materiały - narzędziowniki, opisujące zasady i ścieżki współpracy międzysektorowej, w tym m.in. formy finansowania działań kulturalnych, mapy miejsc, zasobów, procedur...

- Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Relacje w kulturze. Narzędziownik.

(Wydział Kultury, 2019)

To praktyczny komponent Poznańskiego Programu dla Kultury, który w czytelny i komunikatywny sposób opisuje ścieżki współpracy administracji z organizatorami wydarzeń kulturalnych poprzez uporządkowanie i zagregowanie procedur konkursowych realizowanych przez jednostki Urzędu Miasta, miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe z obszaru kultury. Określone zostały w nim idee ogłaszanych corocznie konkursów, przeglądów i rezydencji artystycznych, profile potencjalnych uczestników, kluczowe terminy oraz obowiązujące regulaminy.

- Atlas dla kultury. Jak udostępnić wydarzenie kulturalne osobom z niepełnosprawnościami.

(Stowarzyszenie Edukacyjne MCA,2019)

To wydawnictwo, które pomaga organizatorom wydarzeń kulturalnych spojrzeć na ich dostępność z perspektywy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W siedmiu zeszytach zostały zebrane uwagi, pomysły i rekomendacje, dzięki którym znacznie łatwiejsze stanie się zarówno sprostanie wymogom ustawowym, jak i empatyczne otwarcie na problemy osób, które z różnych powodów pozostają poza kręgiem aktywnych odbiorców kultury.

- Studium praktyk i standardów współpracy sektora kultury z sektorem biznesu

(dr Agata Wittchen-Barełkowska, dr Marcin Poprawski, Mikołaj Maciejewski)

Opracowanie stanowiące studium praktyk i standardów współpracy sektora kultury z sektorem biznesu w perspektywie lokalnej (Poznań), regionalnej (Wielkopolska), krajowej, europejskiej i pozakontynentalnej, adresowane do przedstawicieli sektora kultury, przedsiębiorców i kadry organizacji biznesowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Zawiera następujące elementy:

- przykłady praktyk współpracy sektora kultury i biznesu, zarówno w ich wymiarze finansowym jak i nie-finansowym;

- typologie standardów funkcjonujących w relacji kultura-biznes;

- zestaw rekomendacji dla poszczególnych aktorów obydwu sektorów.

Dodatkowo posiada walor praktyczny i edukacyjny, stanowiący punkt wyjścia do działań o charakterze sieciującym środowisko animatorów, twórców, przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych z reprezentantami środowiska biznesu i przedsiębiorcami działającymi w Poznaniu i Wielkopolsce.

Szkolenie online Wydziału Kultury - dotacje dla NGO na rok 2021

Szkolenie online Wydziału Kultury - dotacje dla NGO na rok 2021

Spotkanie konsultacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021.

Omówienie między innymi:

- najważniejszych założeń i zmian w warunkach konkursu

- pandemia: jak zapisać w ofercie nieprzewidywalność warunków działania i jego rezultatów?

- priorytetów: do którego pasuje moja działalność?

- finansów: jak przygotować kosztorys i dokumentować działania?

Załączniki