PROGRAM STYPENDIALNY dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym

Wybuch epidemii choroby COVID-19, który spowodował szereg obostrzeń sanitarnych i w konsekwencji decyzji organizacyjnych i finansowych, podejmowanych na poziomie rządowym i samorządowym, w istotny sposób wpłynął na bieżące funkcjonowanie środowiska kulturalnego. W obliczu pandemii z dnia na dzień zamknięto publiczne i prywatne instytucje i obiekty kultury, a także przerwano lub zakończono zaplanowane projekty artystyczne i edukacyjne.

Powyższa sytuacja dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, nie sposób jednak nie zauważyć, że  zahamowała też możliwości rozwoju osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Skierowane do tych grup odbiorców stypendia twórcze przyczynią się do przywrócenia ich aktywności, owocującej każdego roku około 6000 wydarzeń kulturalnych odbywających się w Poznaniu. Wsparciem będzie można objąć znaczącą liczbę 50 beneficjentów, do których zaliczać się mogą zarówno artyści, jak i wyróżniający się pracownicy obsługi technicznej i medialnej sektora kreatywnego. 

Idea specjalnego wsparcia stypendialnego w roku 2020 kwotą 200 000 złotych została zaprezentowana środowisku kulturalnemu jako jedna z odpowiedzi na postulaty lokalnych twórców. Cele oraz warunki konkursu, skonsultowane ze środowiskiem wielkopolskich artystek i artystów oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury, ujęte zostały w możliwie otwartej formule (m.in. brak w nim ograniczeń wiekowych) tak, by swym zasięgiem objąć jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów. Jednym z zasadniczych celów konkursu jest realne wsparcie działań artystyczno-rozwojowych lokalnych twórców, funkcjonujących w różnych formułach prawno-organizacyjnych, tak by efektywnie zminimalizować dotkliwe konsekwencje obecnej sytuacji kryzysowej, ale także inspirować i mobilizować do tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

          

Idea programu stypendialnego

Miasto Poznań jest świadome trudnej sytuacji przedstawicielek i przedstawicieli środowiska kultury po wybuchu epidemii. Program stypendialny jest jedną z form wsparcia rozwojowego osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Program stypendialny - WYNIKI!

Załączniki