Definicje i wyjaśnieniaPoziomy zanieczyszczeń

PD – poziom dopuszczalny dla pyłów drobnych PM10 = 50 µg/m3,

PI – poziom informowania dla pyłów drobnych PM10 = 100 µg/m3,

PA – poziom alarmowania dla pyłów drobnych PM10 = 150 µg/m3,

 

Spalanie paliw stałych

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 roku, nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:
§ 4. 1. Dla instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i niespełniających wymagań określonych odpowiednio w § 5 lub § 6, funkcjonujących w obiektach wyposażonych równocześnie w:
1) inne systemy ogrzewania nieoparte o bezpośrednie spalanie paliw stałych (sieć ciepłownicza, gazowa, ogrzewanie elektryczne, olejowe, pompa ciepła, itd.) lub 2) instalacje spełniające wymagania określone w § 5 lub § 6 – zakazuje się stosowania paliw stałych w dniach następnych po dniu, w którym stwierdzono przekroczenie normy dobowej PM10 i prognozuje się utrzymanie stężeń przekraczających normę dobową dla pyłu PM10.
2) Przez prognozę, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć najbardziej aktualną „Ekoprognozę” dla miasta Poznania, zamieszczaną w aplikacji „Atmosfera dla Poznania”.