JAK ZDOBYĆ MAŁY GRANT?

Składanie wniosków o mały grant do Prezydenta Miasta Poznania jest możliwe wyłącznie poprzez platformę Witkac.pl.

Aby możliwe było ubieganie się o mały grant z publicznych środków finansowych Wydziału Kultury należy wyszukać za pomocą platformy do składania wniosków Witkac.pl obszaru pożytku publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Nabór w trybie art. 19a dedykowany wyłącznie dla Wydziału Kultury UMP brzmi:

"Nabór ofert na rok 2019 - w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania".

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem). Potwierdzenie złożenie oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ważne!

1. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Kultury UMP, lecz nie krótszym niż 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zadania.

3. Wydział Kultury zastrzega, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację na realizację innych zadań publicznych.

    

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury małego grantu

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt powinien dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, wspisującego się w priorytetowe zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym w sferze pożytku publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przez Miasto Poznań
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok. Nabór prowadzony jest w systemie Witkac.pl.

Wydział Kultury zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację na realizację innych zadań publicznych.