Priorytety konkursowe na lata 2017-2020

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2020, do priorytetowych zadań publicznych w latach 2017 - 2020 zlecanych organizacjom pozarządowym w sferze pożytku publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" należą:

Priorytet 1

POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I WZBOGACAJĄCE ŻYCIE KULTURALNE DZIELNIC ORAZ CENTRUM POZNANIA

 • działania realizowane w formie stałej działalności lokalnych centrów kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskiego ruchu artystycznego,
 • wydarzenia (koncerty, warsztaty, działania edukacyjne i społeczne) mające na celu "kulturalną rewitalizację" dzielnic i centrum Poznania, przede wszystkim poprzez czynne angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności (budowanie poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności),
 • projekty już zainicjowane i funkcjonujące w formie stałej działalności jako lokalne centra kultury, wykorzystujące potencjał i zasoby mieszkańców czy amatorskiego ruchu artystycznego,
 • "projekty wspólne", tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. dzielnicowymi instytucjami kultury, bibliotekami, rzemieślnikami, przedsiębiorcami, Radami Osiedli, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) itd. ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych oraz na terenach nadwarciańskich

Priorytet 2

DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ

 • projekty z zakresu edukacji kulturalnej realizowane z zastosowaniem form i metod adekwatnych do potrzeb różnych grup odbiorczych, zwiększające ich aktywność kulturalną i podnoszące kompetencje kulturowe (budujące przekonanie, że kultura to nieodzowny element codziennego życia),
 • działania animacyjne pobudzające uczestników do kreatywnego myślenia i aktywnego uczestnictwa, z zastosowaniem niekonwencjonalnych i nowoczesnych metod edukacyjnych,
 • systematyczne działania programowe (procesowe), budujące stałą ofertę edukacyjną i kształtujące potrzebę stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, m.in. poprzez współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, osiedlowymi placówkami kultury,
 • działania integrujące różne grupy wiekowe i społeczne oraz stwarzające warunki do efektywnej i realnej wymiany doświadczeń i potencjałów pomiędzy tymi grupami (dzieci, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni itd.)

Priorytet 3

PROJEKTY WYDAWNICZE ZWIĄZANE Z POZNANIEM TEMATEM LUB OSOBĄ TWÓRCY ORAZ PROGRAMY PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

 • wartościowe projekty wydawnicze: książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne, odpowiadające na aktualne zjawiska współczesnej kultury,
 • działania edukacyjne promujące czytelnictwo i kształtujące pozytywne nawyki w tym zakresie,
 • działania prowadzone przez organizacje we współpracy z lokalnymi księgarzami, bibliotekami, placówkami oświatowymi, wydawnictwami.

Priorytet 4

WSPIERANIE UDZIAŁU LOKALNYCH ARTYSTÓW I ANIMATORÓW W WYDARZENIACH O RANDZE OGÓLNOPOLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ, W KRAJU I ZA GRANICĄ

 • projekty mające na celu promocję poznańskiej kultury oraz kreowanie jej pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku w kraju i za granicą, poprzez aktywne uczestnictwo w znaczących wydarzeniach artystycznych, edukacyjnych i społecznych;
 • projekty realizowane we współpracy z miastami partnerskimi Miasta Poznania;
 • do kosztów kwalifikowanych po stronie dotacji należą wyłącznie zakwaterowanie i transport delegowanych osób.

Priorytet 5

WZBOGACANIE ŻYCIA KULTURALNEGO POZNANIA POPRZEZ DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH, WYKORZYSTUJĄCYCH LOKALNY POTENCJAŁ KULTUROTWÓRCZY

 • projekty interdyscyplinarne, m.in. festiwale, warsztaty, koncerty, wystawy, konkursy, spektakle teatralne, uwzględniające jeden z komponentów:  lokalny, ogólnopolski, międzynarodowy, realizowane na terenie całego miasta;
 • projekty o wysokim poziomie artystycznym, ze spójną koncepcją oraz nowatorskim podejściem do podejmowanego zagadnienia, angażujące znaczących artystów, ale także podkreślające potencjał i wartości lokalnego środowiska, stanowiące atrakcyjną ofertę dla różnych grup społecznych i wiekowych oraz promujące Poznań na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Priorytet 6

KULTYWOWANIE PAMIĘCI O ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA, REGIONU I KRAJU WYBITNYCH POSTACIACH, MIEJSCACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH ORAZ OCHRONA I POPULARYZOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POZNANIA I JEGO MIESZKAŃCÓW.

 • interdyscyplinarne projekty teatralne, muzyczne, filmowe, wystawiennicze, popularyzujące wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym oraz wzmacniające świadomość mieszkańców w tym zakresie, z uwzględnieniem projektów związanych z m.in. obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i powstania istotnych lokalnych instytucji życia publicznego, oraz innymi okolicznościami rocznicowymi;
 • projekty uwzględniające, podkreślające i promujące etniczną, historyczną i społeczną specyfikę regionu w atrakcyjnej formule, przystępnej dla różnych grup wiekowych i społecznych, 

Priorytet 7

DZIAŁANIA KULTURALNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 100. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  

 • koncerty, wystawy, spektakle, wydawnictwa, wydarzenia edukacyjne, filmowe, literackie, podkreślające unikatowość Poznania ze względu na jego historię, dziedzictwo, tradycję oraz wartości i lokalną tożsamość mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem przypadających w latach 2018 i 2019 okoliczności rocznicowych.