grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Młodzi i bardzo zdolni

Miasto Poznań uhonorowało dokonania badaczek i badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W tym roku stypendia otrzyma 13 osób, mogących się już pochwalić imponującym dorobkiem.

Jak chronić miejskie drzewa?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz złożył interpelację ws. rozwiązań stosowanych w Strefach Ochronnych Drzew. Przypomniał, że prace w SOD normuje ustawa o ochronie przyrody. Radny chce wiedzieć, jakie rozwiązania stosuje Poznań w celu ochrony drzew np. podczas budowy chodników lub remontów placów czy ulic.

Aleja czy park?

Stanowisko wobec inicjatyw nazewniczych w Radzie Miasta, dotyczących m.in. Alei Praw Kobiet, zajął Zarząd Osiedla Naramowice.

Korekta w nazwie skweru?

Po uchwaleniu przez Radę Miasta nazwy dla skweru znajdującego się na tyłach pomnika Armii Poznań - im. Lecha i Marii Kaczyńskich, wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Do tematu postanowił powrócić radny Paweł Matuszak.

Aleja Praw Kobiet

Taka nazwa pojawi się być może już wkrótce w Naramowicach. W pobliżu uhonorowane nazwami zostaną także trzy inne wybitne kobiety. Z inicjatywą wystąpiły radne miejskie: Marta Mazurek, Dominika Król, Maria Lisiecka-Pawełczak i Monika Danelska.

Toalety w mieście

Rada Maria Lisiecka-Pawełczak skierowała interpelację, zadając szereg pytań dotyczących toalet publicznych na terenie Poznania.

Które drzewa zostaną pomnikami przyrody?

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o prowadzone postępowania zmierzające do ustanowienia w Poznaniu nowych pomników przyrody. Radny chce się też dowiedzieć, jaki jest średni czas trwania postępowań o ustanowienie nowych pomników przyrody i czy takie postępowania można przyśpieszyć.

Lato z Estradą na osiedlach

Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Grzegorz Jura wziął udział w konferencji prasowej zapowiadającej letnie wydarzenia kulturalne organizowanie przez Estradę Poznańską przy współpracy z Radami Osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami lokalnymi.

Nad tunelem, na Ratajach

Młodego strażaka, aspiranta Michała Tomiaka, który zginął na służbie w czerwcu 2011 roku, upamiętniono na skwerze przy ul. Piaśnickiej na ratajskim osiedlu Rusa. Skwer jest położony nad tunelem, którym biegnie trasa tramwajowa na Franowo.

Innowacyjne miasta

Poznań otrzymał od partnerskiego miasta Shenzhen zaproszenie do tworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia współpracy innowacyjnych miast.

30 lat Biuletynu

Na początku był maszynopis. Liczący 8 stron pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Poznania ukazał się z datą 14 czerwca 1991 roku. To był praprzodek naszego obecnego portalu.

Miejskie wydatki na transport

Radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na piątkowym posiedzeniu zaopiniowali pięć projektów uchwał (m.in. o zmianach w tegorocznym budżecie). Zapoznali się także z projektem wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na Ostrowie Tumskim, Śródce i Zagórzu.

Polepszyć naukę dla dzieci głuchych

Podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania radna Dorota Bonk-Hammermeister przedstawiła wraz z Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST skomplikowaną sytuację głuchych dzieci uczących się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

Komisja Kultury o finansach i stypendiach

Radni Komiji Kultury i Nauki dyskutowali dzisiaj o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania i budżecie miasta. Opiniowali także projekt uchwały w sprawie ustanowienia w 2021 roku stypendiów dla osób ze środowiska kulturalnego, które nie mogły działać w okresie pandemii Covid-19. Wiele pytań wzbudziły koszty przeniesienia rzeźby Transmutatio spod Galerii Malta do Zoo.

Ogromne zainteresowanie małą retencją

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbyło się w przededniu zamknięcia naboru na wnioski o dofinansowanie działań związanych z małą retencją. Już teraz wartość wniosków jest większa, niż pula środków przeznaczona na program.

Raport z koczowiska

Radna Maria Lisiecka-Pawełczak zwróciła się w interpelacji z prośbą o wykaz działań Miasta, w ciągu ostatnich 3 lat, na rzecz Romów pochodzenia rumuńskiego mieszkających na koczowisku przy ul. Lechickiej. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił wiceprezydent Jędrzej Solarski.

Oferta społeczna Zoo

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się z ofertą poznańskiego Ogrodu Zoologicznego kierowaną do mieszkańców, a zwłaszcza tych grup społecznych, które są zagrożone wykluczeniem - m.in. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.

Strona 1 2 253