JAK ZDOBYĆ MAŁY GRANT? NOWE ZASADY!

Od początku 2017 roku składanie wniosków o mały grant do Prezydenta Miasta Poznania jest możliwe wyłącznie poprzez platformę Witkac.pl.

Aby możliwe było ubieganie się o mały grant z publicznych środków finansowych Wydziału Kultury należy wyszukać za pomocą platformy do składania wniosków Witkac.pl obszaru pożytku publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Nabór w trybie art. 19a dedykowany wyłącznie dla Wydziału Kultury UMP brzmi:  "Realizacja zadań publicznych składanych w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"- Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. 

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem). Potwierdzenie złożenie oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 931/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2016 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Kultury UMP.

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury małego grantu

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt powinien dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, wspisującego się w priorytetowe zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym w sferze pożytku publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przez Miasto Poznań
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok. Nabór prowadzony jest w systemie Witkac.pl., końcowa data naboru wniosków to 03.12.2017 r

Wydział Kultury zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację na realizację innych zadań publicznych.