Konkurs Centrum Warte Poznania

Działając w oparciu o program strategiczny "Przyjazne Śródmieście" w ramach "Strategii Miasta Poznania 2030" oraz w zgodzie ze stanowiskiem Rady Miasta Poznania i mając na uwadze istniejący potencjał kulturalny mieszkańców naszego Miasta

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do udziału w Konkursie "Centrum Warte Poznania".

CEL

Celem Konkursu jest pozyskanie - w formie prac konkursowych - koncepcji (programów, projektów) kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta oraz ich realizacja w 2019 roku.

OBSZAR

Obszarem właściwym dla realizacji działań konkursowych jest obszar osiedli: Stare Miasto (w szczególności ulicy Św. Marcin oraz ulic do niej przyległych), Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Jeżyce, Św. Łazarz, oraz tereny nadbrzeżne położone po obu stronach rzeki Warty na obszarze pomiędzy Mostem Lecha, a Mostem Przemysła I.

ZAKRES TEMATYCZNY

Organizator oczekuje przedstawienia przez Uczestników autorskich koncepcji (programów, projektów), w których zawarta będzie idea przewodnia mająca na
celu uatrakcyjnienie centrum Miasta Poznania.  W treści pracy konkursowej powinny znaleźć się następujące elementy wraz ze szczegółowym opisem:

1. idea przewodnia, której celem jest uatrakcyjnienie TERENÓW NA OBSZARZE KONKURSU poprzez działania i wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne kształtujące tożsamość kulturalną Miasta Poznania,

2. projekt finansowania koncepcji, zawierający szczegółową kalkulację kosztów realizacji pracy konkursowej sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do
Regulaminu; kosztorys nie może uwzględniać zakupu środków trwałych (w tym wyposażenia) rozumianych zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.),

3. zakres, miejsce i harmonogram planowanych działań.

Przedstawione koncepcje nie mogą posiadać charakteru komercyjnego, co oznacza, że całość wpłat i opłat ponoszonych przez uczestników w związku z działaniami realizowanymi na podstawie przedstawionych koncepcji musi być przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji tych działań.

Dopuszczalne jest wykorzystanie w pracy konkursowej wszystkich możliwych form multimedialnych. W przypadku obszernych materiałów graficznych i filmowych preferowaną formą ich udostępnienia jest odnośnik (link) do materiału zamieszczonego w Internecie. Uczestnik Konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową. Każda praca powinna zostać przedłożona odrębnie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.

PULA

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs i realizację nagrodzonych prac konkursowych wynosi 350 000 zł brutto. Koszt realizacji pojedynczej pracy konkursowej nie może przekroczyć 50 000 zł brutto.

TERMINY

Prace konkursowe należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, p. 257, w wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach umieszczonych w zaklejonej kopercie z naklejoną wizytówką w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 15:00, oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: konkurs_cwp@um.poznan.pl