Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2024

Miasto Poznań przygotowało V edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń, pracowniczek i pracowników sektora kutury, animatorów, edukatorek oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Grafika przedstawia różowe abstrakcyjne wzory na czarnym tle wraz z napisami: Program stypendiów twórczych Miasta Poznania 2024, Nabór od 08.07.2024 do 19.07.2024 - grafika artykułu
Program stypendiów twórczych Miasta Poznania 2024

IDEA

Wsparcie działań rozwojowych i artystycznych lokalnych twórców (-rczyń) i innych przedstawicieli (-lek) środowiska kulturalnego, inspirujących oraz mobilizujących do poszerzania swoich kompetencji, talentów oraz zdobywania doświadczeń, a w konsekwencji tworzenia profesjonalnej oraz atrakcyjnej dla odbiorców oferty kulturalnej.

CEL

Wyłonienie w ramach Programu stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz wsparcie ich stypendiami na realizację projektu/procesu twórczego bądź prowadzenie działalności rozwojowej, w tym m.in.: poszerzanie wiedzy i kompetencji poprzez udział w kursach mistrzowskich, wyjazdach studyjnych, rezydencjach artystycznych, konferencjach, warsztatach, szkoleniach; budowa lub uzupełnienia warsztatu narzędziowego poprzez zakup środków trwałych, np. wyposażenie lub remont pracowni, zakup programu graficznego; realizację prac o charakterze badawczo-dokumentacyjnym o innowacyjnym charakterze oraz dużym potencjale poznawczym dotyczących nierozpoznanych i ważkich społecznie zjawisk; realizację projektów artystycznych i edukacyjnych, animujących lokalne społeczności w celu wzmocnienia ich relacji i przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego oraz krytycznego uczestnictwa w kulturze.

BENEFICJENCI

OSOBY indywidualne lub działające w kolektywie twórczym związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

KWOTA

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 300 000 zł.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy:

1) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 15.30

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań) z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2024 - imię i nazwisko kandydata (-tki) lub grupy twórczejw nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 15.30;

lub

3) przesłać e-mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę. Aby skutecznie doręczyć drogą e-mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres stypendia@um.poznan.plw nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 15.30. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2024 -imię i nazwisko kandydata (-tki) lub grupy twórczej. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

2. Do wniosku można dołączyć czytelne i uporządkowane portfolio i/lub CV dotyczące dorobku osoby aplikującej o rozmiarze maks. 20 MB, w postaci nieskompresowanej.

3. Wnioski nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji stypendialnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury  (ul. 3 Maja 46 61-728 Poznań), telefonicznie:  (61) 878 54 73, (61) 878 52 84 lub mailowo: anna_mazur@um.poznan.pl, julia_wojciechowska@um.poznan.pl

Załączniki