grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XLVI sesja Rady Miasta Poznania

Sporą część programu majowej sesji Rady Miasta zajęły uchwały związane z gospodarką odpadami, co było konsekwencją decyzji o wystąpieniu Poznania z GOAP. Był także blok uchwał nazewniczych, a ponadto tematy związane z planowaniem przestrzennym, konserwacją zabytków, czy zadań Zakładu Lasów Poznańskich.

. - grafika artykułu
.

Rada Miasta przyjęła pakiet dziesięciu uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Jest to związane z wcześniejszą decyzję o wystąpieniu Poznania ze Związku Międzygminnego GOAP z końcem 2021 roku. Są to m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności; w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne; w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie podziału obszaru Miasta Poznania na sektory.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" część A. Plan ma na celu ochronę fragmentu wschodniego klina zieleni. Przeznaczenie tego obszaru określono w taki sposób, aby chronić jego wartość przyrodniczą i krajobrazową przed zabudową.

Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Jest to w sumie 18 obiektów, z czego 8 sakralnych i 10 świeckich. Pod uwagę brano rangę obiektów, ich aktualny stan, udział środków własnych lub zewnętrznych z innych źródeł.

Przegłosowano również pakiet uchwał nazewniczych. Na Grunwaldzie upamiętnione będą osoby związane z górami i wspinaczką. Będą to zlokalizowane obok siebie: Park Wojciecha Wróża, Zaułek Stanisława Zierhoffera i Skwer Jana Stryczyńskiego. Na Podolanach będzie skwer Teodora Łagody, działacza harcerskiego, a w Kiekrzu ulica Janiny Kwaśniewskiej, żeglarki i aktywnej członkini organizacji żeglarskich. Z kolei droga wewnętrzna między ulicami Winogrady i Za Cytadelą otrzyma nazwę Zaułka Łejerów.

Przyjęto zmiany w statucie Zakładu Lasów Poznańskich, podyktowane przyjęciem przez ZLP nowych obowiązków prowadzenia zagadnień związanych z profilaktyką zagrożeń bezpieczeństwa ludzi wynikających z obecności dzików wolno żyjących w lasach komunalnych oraz na obszarach zurbanizowanych Poznania. Zmiany statutu podyktowane są również koniecznością wprowadzenia zapisów dotyczących zwiększonego zakresu działań podejmowanych przez ZLP w związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi i rolą lasu w przeciwdziałaniu tym zmianom, oraz przystosowaniu lasów komunalnych do zachodzących zmian klimatycznych. Zwiększona penetracja terenów leśnych przez mieszkańców, rozbudowa zagospodarowania rekreacyjnego terenów leśnych, jak choćby oddanie do użytku szlaków rekreacyjno-turystycznych leśnictwa Antoninek, czy wykonanych w ramach Plażojady, powoduje rozszerzenie zadań statutowych Zakładu.

Rada rozpatrzyła petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. W petycji zawarty został postulat zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie strefy płatnego parkowania i stawek opłat za parkowanie, tak aby rozszerzyć listę uprawnionych do stawki zerowej o pojazdy działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Wcześniej Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że proponowany postulat jest zasadny. Dotyczy obecnie 295 osób będących mieszkańcami Poznania, które są szczególnie zasłużone dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Komisja wskazała, że zasadnym jest zniesienie obecnie obowiązującego zróżnicowania na kombatantów walczących w strukturach poznańskich oraz kombatantów walczących w strukturach ogólnopolskich. Komisja rekomenduje również podjęcie działań, w ramach właściwości merytorycznych poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miasta, zakresie rozszerzenia zniżek dotyczących Strefy Płatnego Parkowania na osoby internowane i represjonowane, kombatantów struktur ogólnopolskich.

mm