grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Edukować w sprawie zdrowego odżywiania

Spożywanie odpowiednio skomponowanych posiłków pozwala uniknąć wielu problemów i schorzeń - czytamy w interpelacji radnego Andrzeja Rataja, który pyta o możliwość zajęć edukacyjnych w poznańskich szkołach, w zakresie zdrowego sposobu odżywiania się.

Fot. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej - grafika artykułu
Fot. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Radny przypomina, że znaczna część społeczeństwa w naszym kraju, w tym znaczny odsetek dzieci w wieku szkolnym, ma coraz większe problemy z niewłaściwym odżywianiem, a w efekcie z nadwagą i otyłością. Prowadzi to do wielu złych skutków, zwłaszcza zdrowotnych, czego następstwem są kolejne negatywne konsekwencje dla całego społeczeństwa i gospodarki.

Bardzo często złe nawyki żywieniowe i niewłaściwe odżywianie wynikają z braku wiedzy na czym polega zdrowe odżywianie i właściwa dieta. Wskazane jest zatem, zdaniem Andrzeja Rataja, aby na poziomie edukacji szkolnej, i to już w pierwszych klasach szkoły podstawowej, prowadzone były zajęcia, przystępne i atrakcyjne dla uczniów, na temat zdrowego odżywiania. W niektórych szkołach podejmowane są takie inicjatywy, ale według radnego konieczne są działania regularne, systemowe i powtarzalne, bo skorzystają na tym wszyscy. Jeśli nawet nie ma rozwiniętych programów krajowych, to powinno się w Poznaniu rozwijać odpowiednie programy lokalne, nawet w charakterze zajęć dodatkowych, przy wsparciu specjalistów zajmujących się zdrowym odżywaniem.

Odpowiadając na interpelację, wiceprezydent Miasta Mariusz Wiśniewski przypomina, że zagadnienia związane z edukacją zdrowotną uwzględnione są w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedszkoli i szkół w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Szkoły publiczne zobowiązane są realizować zawarte w nim treści edukacyjne. Edukacja zdrowotna nie jest odrębnym przedmiotem nauczania, ale realizuje się ją w ramach innych przedmiotów szkolnych, np. biologii, przyrody, wychowania fizycznego, a także w ramach edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej czy godzin z wychowawcą.

Zadanie publiczne Miasta dotyczące profilaktyki otyłości wśród mieszkańców Poznania jest od wielu lat jednym z zadań ogłaszanym w konkursach przeprowadzanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (planowane środki wynoszą 30-50 tys. zł). W rocznych programach współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjętych do realizacji na 2021 oraz 2022 rok wpisane jest zadanie pn. "Profilaktyka otyłości oraz działania zapobiegające cukrzycy". W ramach tego zadania pojawiają się również projekty dotyczące działań na rzecz dzieci. W 2022 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych planuje powyższe zadanie zrealizować w ramach konkursu III PROFILAKTYKA, który zostanie ogłoszony w bieżącym roku, z terminem realizacji zadań od 1 lutego 2022 r.

Kwestie związane z edukacją zdrowotną i profilaktyką zdrowego odżywiania mogą być ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym, który zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, musi być przyjęty w każdej szkole. Warto podkreślić, że realizacja treści kształcenia (podstawy programowej w przedszkolach i szkołach) podlega nadzorowi Kuratora Oświaty. Organ prowadzący szkoły (jednostka samorządu terytorialnego) nie ma kompetencji do nadzoru i modyfikowania tych treści, czy też sposobu ich realizacji. Samorząd może jednak organizować i finansować z własnego budżetu dodatkowe zadania edukacyjne w formie programów miejskich.

Systemowa i regularna edukacja dzieci i młodzieży szkolnej połączona np. ze świadczeniami opieki zdrowotnej byłaby możliwa w ramach programu polityki zdrowotnej (co najmniej 3-letniego), pod warunkiem przyjęcia do realizacji przez Radę Miasta Poznania opracowanego w tym kierunku programu oraz zabezpieczenia w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych środków na jego realizację. Ponadto systemowa edukacja, np. w postaci kilkuletniej kampanii edukacyjnej w szkołach, może być też przeprowadzona przez wybraną w drodze konkursu organizację pozarządową, co również wymagałoby zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Miasta.

oprac. red.