grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ile rowerów na trasie?

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o natężenie ruchu rowerowego na trasie Radial 6 prowadzącej z Osiedla Strzeszyn do Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.  Radny chce także wiedzieć, jakie są perspektywy rozwoju ruchu rowerowego na tej trasie w kolejnych latach.

Rodzinny przejazd rowerem po trasie asfaltowej w świetle zachodzącego słońca, mężczyzna na rowerze z przyczepką dla dziecko, starsze dziecko i jeszcze jeden rowerzysta na swoich rowerach - grafika artykułu
Rowerzyści na Wartostradzie, fot. poznan.pl

W strategicznych planach i politykach miejskich przewiduje się tworzenie coraz lepszych warunków dla ruchu rowerowego, zakładając, że sieć wzajemnie powiązanych dróg pieszych i rowerowych obejmie wraz z nowoczesnym zapleczem rowerowym cały obszar miasta, a w roku 2030 około 18% poznaniaków korzystać będzie z roweru jako środka transportu przez cały rok. Według badań w 2013 roku rower był codziennym środkiem transportu dla 4% mieszkańców Poznania. W Programie Rowerowym Miasta Poznania założono doprowadzenie udziału przejazdów rowerowych w podziale zadań przewozowych do 10% w roku 2022 i do 12% w roku 2025.

Radny przypomina, że w Programie Rowerowym Miasta Poznania wytypowanych zostało sześć tras typu Radial, które podzielone zostały na części: zachodnią/południową, wschodnią/północną oraz centralną. Wsparciem dla tras radialnych są dwie trasy typu Ring, a planowaną sieć rowerową uzupełniają łączniki, będące odcinkami doprowadzającymi ruch do ringów oraz radiali.

Jedną z głównych tras rowerowych w Poznaniu jest Radial numer 6. To trasa biegnąca w relacji północny zachód-wschód, prowadząca od Osiedla Strzeszyn do Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i podzielona na trzy części: R6 Z (Zachód), R6 W (Wschód) i R6 C (Centrum). Zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania cała trasa R6 generować może każdego dnia roboczego ruch na poziomie ponad 15.200 osób w 2022 roku oraz na poziomie ponad 18.200 osób w 2025 roku.

Radny poprosił w interpelacji o odpowiedź na następujące pytania:

  • jaka była średnia wielkość generowanego ruchu rowerowego dla trasy R6 w dniu roboczym w poszczególnych porach roku w 2022 roku,
  • jaki potencjał rowerowy został osiągnięty dla trasy R6 w poszczególnych częściach: R6 Z (Zachód), R6 W (Wschód) i R6 C (Centrum) w dniu roboczym w poszczególnych porach roku w 2022 roku,
  • jakie natężenie ruchu rowerowego zostało osiągnięte dla trasy R6 podając pojazdy umowne (z modelu prognozy ruchu) i rzeczywiste (wynikające z pomiaru ruchu) w dniu roboczym w poszczególnych porach roku w 2022 roku,
  • jakie są perspektywy rozwoju ruchu rowerowego na trasie R6 do 2025 roku.

Obszernej odpowiedzi na interpelację radnego udzielił wiceprezydent Jędrzej Solarski. Napisał on m.in., że potencjał każdej z tras radialnych z Programu Rowerowego Miasta Poznania został wyznaczony na podstawie gęstości zaludnienia obszarów leżących wzdłuż danej trasy, dzieląc je na trzy odcinki: zachodni (lub południowy), wschodni (lub północny) oraz centralny. Dla odcinków leżących poza centrum wyznaczono obszar oddziaływania zakładający, że akceptowalny dystans dotarcia do trasy wynosi maksymalnie 2 km, co przy średniej prędkości jazdy rowerem wynoszącej 15 km/h zapewnia dotarcie do niej w ok. 8 minut. Obszary wyznaczone w ten sposób zwężają się wraz ze zbliżaniem się do centrum miasta ze względu na zbliżanie się do siebie korytarzy tras głównych.

Przyjęta metodologia zakłada, że mieszkańcy wykorzystują trasy leżące najbliżej ich miejsca zamieszkania. Uwzględnione zostały również bariery utrudniające dotarcie do tras, takie jak rzeki, linie kolejowe czy autostrada. Dodatkowo przyjęto, że odcinki tras w centrum mogą przejmować ruch rowerowy z pozostałych tras leżących poza centrum. Oznacza to, że potencjał rowerowy danej trasy w rzeczywistości jest większy. Długość odcinków w centrum jest jednak krótsza od odcinków poza centrum, dlatego dla nich przyjęto inny sposób obliczania potencjału. Zastosowany został współczynnik redukujący będący ilorazem długości odcinka centralnego i średniej długości każdego przejazdu rowerem.

Wiceprezydent napisał że miasto dysponuje wynikami badań ruchu rowerowego dla trasy R6 Zachód prowadzonych z wykorzystaniem automatycznego licznika znajdującego się na ul. Przepadek (przed skrzyżowaniem z ul. Pułaskiego). Pomiary są prowadzone od 3.06.2022 r., a w punkcie przy ul. Małopolskiej (na wysokości Parku Sołackiego) od 5.06.2022 r. Badanie dla trasy R6 Centrum (ul. Wroniecka, Stary Rynek, ul. Woźna) nie jest prowadzone. Punkt pomiarowy dla trasy R6 Wschód zlokalizowany jest na południowej stronie Malty i zbiera dane od 3.06.2022 r.

Solarski zaznaczył, że dane z punktu pomiarowego nie mogą być utożsamiane ze średnią wielkością ruchu na trasie. Dane te wskazują liczbę przejazdów rowerem w danym miejscu, jednak nie na całej trasie - nie obejmują przejazdów, które nie odbywają się przez punkt pomiarowy. Wyniki jednak są ogólnodostępne i można je sprawdzać online (kliknij).

Jak się okazuje, na trasie R6 Wschód (dane za okres 3.06.2022 - 15.12.2022), w punkcie pomiarowym znajdującym się wzdłuż Malty, odnotowano 308 004 przejazdów, przy średniej dziennej wynoszącej 1 453. Najwięcej przejazdów odnotowano 5 czerwca 2022 roku - 5 354. Z kolei na trasie R6 Zachód (dane za okres 3.06.2022 - 31.12.2022), w punkcie przy ul. Przepadek, odnotowano 143 047 przejazdów, przy średniej 675 przejazdów i najwyższej liczbie 1416 przejazdów 5 czerwca 2022 roku. Natomiast na ul. Małopolskiej (od 5.06.2022 - 31.12.2022) było 215 952 przejazdów, przy średniej wynoszącej 1 028 przejazdów i najwyższej liczbie 1 912 przejazdów 16 czerwca 2022 roku.

Odpowiadając na pytanie o przyszłość ruchu rowerowego na tej trasie, wiceprezydent ocenił, że kluczową inwestycją dla odcinka R6 Zachód będzie budowa wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej (obecnie trwa postępowanie przetargowe). Zmodernizowana i oświetlona została północna aleja w parku Wodziczki oraz nawierzchnia ul. Przepadek. Trwa także budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Solnej i ul. Małe Garbary, obejmująca fragment trasy R6 Zachód. Najważniejszą inwestycją dla trasy R6 Wschód jest rozpoczęta budowa Mostów Berdychowskich. Dzięki tym inwestycjom znacznie skróci się czas przejazdu rowerem między wschodnią i zachodnią częścią miasta, czyniąc go konkurencyjnym, wygodnym i szybkim środkiem transportu. Ogłoszony również został przetarg na zaprojektowanie drogi rowerowej łączącej Mosty Berdychowskie z al. Jana Pawła II, wzdłuż ul. Berdychowo.

oprac. red