grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Modernizacja węzła kolejowego a ul. Krańcowa

Radna Agnieszka Lewandowska przygotowała interpelację na temat planowanej inwestycji przebudowy i modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego.

Mapa: ZGiKM GEOPOZ - grafika artykułu
Mapa: ZGiKM GEOPOZ

Radna wskazuje, że wraz z tą inwestycją PKP, Miasto Poznań będzie planować i realizować duże inwestycje w okoliczną infrastrukturę. Zwraca przy ty, uwagę że obszar dworca Poznań Wschód nie jest obecnie dobrze skomunikowany z okolicą. Dlatego warto zwrócić uwagę na kwestię komunikacji pieszej i rowerowej. Zdaniem Agnieszki Lewandowskie - brakuje komfortowego połączenia pieszego i rowerowego pomiędzy Osiedlem Główna i Osiedlem Warszawskie-Pomet-Maltańskie. Na pewnym odcinku przy ul. Krańcowej chodnik jest bardzo zniszczony lub go zupełnie nie ma. Jest to niebezpieczny odcinek, gdzie trudno zarówno przejść pieszo jak i przejechać rowerem. Ponadto na ulicy Krańcowej jest dość duży ruch samochodowy, co koliduje z poruszaniem się tam rowerem.

W opinii radnej budowa ścieżki rowerowej czy pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Krańcowej wypełniłaby pusty obszar na rowerowej mapie Poznania i wpisała się w politykę rozwoju infrastruktury rowerowej i zielonego transportu. Ułatwiłoby to dojazd rowerem i dojście pieszo do dworca, Nowego Zoo, Jeziora Maltańskiego i Term. Taka ścieżka rowerowa wymaga jednak przebudowy fragmentu ul. Krańcowej, której nawierzchnia jest w złym stanie, a także ewentualnego dostosowania planów zagospodarowania przestrzennego. Radna Lewandowska pyta na jaki etapie jest proces inwestycji przebudowy i modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz czy rozważane są podjęcie działań na rzecz realizacji przedstawionej przez nią propozycji.

Urząd Miasta odpowiada, że na zlecenie PKP PLK S.A. trwają prace planistyczne nad opracowaniem Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego. Natomiast na zlecenie PKP PLK S.A. Region Zachodni w trakcie opracowywania jest projekt poszerzenia odcinka trasy Poznań Główny - Poznań Wschód o dwa nowe tory (tzw. III i IV tor).

W 2013 r. Rada Miasta Poznania podjęła stanowisko w sprawie modernizacji poznańskiego węzła kolejowego uznając ją za jedną ze strategicznych inwestycji służących rozwojowi aglomeracji poznańskiej. Za jeden z bezwzględnie koniecznych elementów modernizacji Rada Miasta Poznania uznała m.in. dobudowę dodatkowej pary torów do stacji Poznań Wschód.

Proces przebudowy i modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego dotyczy wielu aspektów i działań. O tym, jakie dokładnie inwestycje będą niezbędne i w jakim priorytecie realizacyjnym, rozstrzygnie opracowywane przez PKP PLK Wstępne Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego. Zgodnie z przekazaną w 2020 r. informacją opracowanie dla PWK ma zostać zakończone w 2023 r.

Na zakres objęty przebudową i modernizacją PWK składa się szereg inwestycji kolejowych wykraczających poza granice administracyjne Poznania. Zakres Inwestycji realizowanych w Poznaniu to m.in.: przywrócenie pełnej funkcjonalności węzła kolejowego Poznań Główny; potrzeba przeanalizowania możliwości przebiegu przez Poznań trasy Kolei Dużych Prędkości; budowa nowych przystanków osobowych na pozostałych trasach kolejowych w obrębie Miasta i Metropolii; likwidacja kolizji drogowo-kolejowych.

Trudno wskazać na jakim etapie jest każda z realizowanych inwestycji, gdyż ostateczna decyzja w kwestii realizacji inwestycji kolejowych pozostaje w gestii zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Ministerstwa Infrastruktury. Kolej Dużych Prędkości ma zostać uruchomiona w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, za którą odpowiedzialny jest CPK Sp. z o. o.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, w miejscu istniejącego przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Krańcowej wskazana została trasa piesza i rowerowa oraz bezkolizyjna przeprawa przez tory. Dodatkowo, w celu integracji różnych form transportu, w Studium zapisano przedłużenie trasy tramwajowej z pętli Zawady do Dworca Poznań Wschód, a także lokalizację zintegrowanego węzła przesiadkowego i parkingu Park&Ride. Dokumentacja przedprojektowa zakłada powstanie ścieżki pieszej i rowerowej na ul. Krańcowej.

W ramach rozbudowy i modernizacji PWK, przejazd na ul. Krańcowej jest elementem projektu budowy III i IV toru. Należy jednak mieć na uwadze rozbudowę całego układu drogowego. Ze względu na likwidację przejazdu kolejowego na ul. Św. Michała (zamknięcia przejazdu samochodowego i wykonania przejścia pieszo-rowerowego pod torami) istnieje konieczność uwzględnienia połączenia drogowego z ul. Św. Michała do węzła na ul. Krańcowej. Takie połączenie nie jest w zakresie inwestycji realizowanej przez PKP. Rozważane jest wytyczenie tej drogi równolegle do torów kolejowych i doprowadzenie jej do przejazdu kolejowego na ul. Krańcowej.

Nie jest znany termin realizacji inwestycji przez PKP PLK S.A., a tym samym termin realizacji układu drogowego przez Miasto Poznań w okolicy ul. Krańcowej jako inwestycji uzupełniającej.

oprac. red.