grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Przedsiębiorcy i remonty

Radni z klubu Wspólny Poznań złożyli interpelację w sprawie poprawy sytuacji przedsiębiorców działających w centrum miasta w związku z trwającymi remontami. Obszernej odpowiedzi udzielił wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Remont w centrum Poznania - grafika artykułu
Remont w centrum Poznania

W interpelacji klub Wspólny Poznań wskazuje na główne problemy dotykające przedsiębiorców centrum. Brak wystarczającego dostosowania prowadzonych remontów do potrzeb przedsiębiorców i brak szacunku dla ich roli w centrum miasta. Olbrzymie utrudnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej gwarantowanej przez konstytucje, w rejonie centrum, w tym utrudnienia logistyki i dostaw. Niewłaściwy sposób realizowania remontów - zbyt wolne tempo, brak sensownego etapowania, powierzanie kolejnych śródmiejskich inwestycji firmie, która nie wywiązuje się we właściwy sposób z już prowadzonych działań. Brak informacji o szczegółowym harmonogramie remontów. Niewiązywanie się przez Miasto z obietnic dotyczących terminów, obszarów objętych remontem, organizacji zastępczych przestrzeni dla biznesu. Długotrwałe działania wpływające na obniżenie atrakcyjności centrum - Miasto nie wspiera promocyjnie biznesów dotkniętych remontem przeznaczając swoje kanały medialne na, często nie obrazujące rzeczywistości, informacje dot. stanu remontów. Utrudniona komunikacja piesza i samochodowa, brak komunikacji miejskiej, brak komunikacji zastępczej. Likwidacja miejsc parkingowych, miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i miejsc dla dostaw. Niedbale prowadzony remont wpływający na bezpieczeństwo i wizerunek centrum Poznania, ale też stan nieruchomości znajdujących się w jego oddziaływaniu.
Wspólny Poznań zwraca się z prośbą o podjęcie następujących działań:
- obniżenie podatku od nieruchomości o 75% dla przedsiębiorców działających w rejonie oddziaływania remontów w centrum na czas prowadzonych prac,
- obniżenie o 75% czynszów w użytkowych lokalach miejskich dla przedsiębiorców działających w rejonie oddziaływania remontów w centrum na czas prowadzonych prac,
- regularne przedstawianie transparentnych raportów i informacji na temat stanu prac,
- wsparcie medialne oraz kampania informacyjna, nastawiona na promocję biznesów działających w obszarze remontów,
- regularne spotkania z okolicznymi mieszkańcami, przedsiębiorcami, przed każdym etapem realizacji budowy, po wyłonieniu wykonawcy z możliwością wnoszenia uwag do projektu, które zostaną faktycznie uwzględnione,
Klub prosi również o odpowiedź na pytanie, czy ul. Mielżyńskiego będzie wyremontowana w ramach Projektu Centrum

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, na wstępie odpowiedzi podkreśla, iż jest świadomy, że prace związane z modernizacją i przebudową dróg i infrastruktury podziemnej, prowadzone w śródmieściu, stanowią realne utrudnienie w obsłudze komunikacyjnej tego obszaru, wiążą się z ograniczeniami i komplikacjami dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Większość inwestycji realizowanych w obszarze centrum dofinansowana jest ze środków zewnętrznych. Możliwość skorzystania z unijnego dofinansowania to realna korzyść dla Miasta i szansa na wykonanie inwestycji, których realizacja z miejskiego budżetu nie byłaby możliwa. Zawarte umowy o dofinansowanie obligują jednak do zakończenia inwestycji w określonym terminie. Perspektywa, z której finansowane są wspomniane zadania, kończy się wraz z upływem 2023 roku, co powoduje potrzebę prowadzenia robót na różnych odcinkach w tym samym czasie.

Miasto Poznań realizuje program wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych inwestycji. Przykładem takich praktyk są stosowane ulgi w opłacie czynszowej dla lokali miejskich (odpowiednio 25% i 50%), które obowiązują dla podmiotów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych inwestycji. Brak możliwości stosowania większych oraz "masowych" obniżek czynszu powodowany jest m.in. statusem ZKZL zarządzającej zasobem komunalnym. Ze środków uzyskanych z czynszów z tytułu najmu lokali finansowane są m.in. lokale socjalne dla najuboższych oraz niezbędne remonty. Miasto posiada ponadto obligatoryjny ustawowy obowiązek fiskalny, którego zaniechanie wiązałoby się ze złamaniem dyscypliny finansów publicznych. Prezydent Jacek Jaśkowiak, podczas osobistego spotkania z przedsiębiorcami odniósł się do kwestii zwolnień z czynszów, opłat i podatków oraz do proponowanych dopłat do czynszów w prywatnych lokalach i podkreślił, iż udzielenie takich ulg i zwolnień na oczekiwanym poziomie (70-75%) byłoby nieuzasadnione, mając na względzie potrzeby społeczne, w obliczu zaspokojenia których staje dziś Miasto. Każdy przedsiębiorca może wystąpić z indywidualnym wnioskiem do Miasta o częściowe lub całościowe umorzenie lub odroczenie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, przedstawiając stosowne uzasadnienie dokumentujące poniesione straty w czasie trwających prac budowlanych.

Kwestia zapewnienia bieżącej i aktualnej informacji o toczących się pracach i o wynikających z nich utrudnieniach, jest traktowana ze szczególną uwagą. Informacja o postępach prac prowadzonej inwestycji jest na bieżąco zamieszczana na stronach internetowych: programcentrum.pl, pim.poznan.pl, a także przekazywana za pomocą mediów. Organizowane są również spotkania informacyjne dla mieszkańców, a ich terminy przekazywane są z kolei za pośrednictwem przedstawicieli Rady Osiedla Stare Miasto, jak również poprzez indywidualne zaproszenia kolportowane w obszarze sąsiadującym z inwestycją - przez generalnego wykonawcę oraz pracowników Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Dla usprawnienia komunikacji zaproponowany został wszystkim zainteresowanym stronom bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikiem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. W kluczowych momentach prowadzonych inwestycji organizowane są bezpośrednie spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami (w czasie pandemii w trybie on-line), podczas których projektanci, przedstawiciele spółki PIM, Urzędu Miasta czy wykonawcy udzielają wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej inwestycji, a także prezentują harmonogram prac.

Podczas spotkania Prezydenta z przedstawicielami przedsiębiorców w dniu 27 kwietnia br. zadeklarowano wolę współpracy w zakresie wsparcia medialnego. Niezależnie od dokonanych ustaleń, odpowiednie komórki i jednostki miejskie odpowiedzialne za szeroko pojętą promocję Miasta, na bieżąco prowadzą działania promocyjno-informacyjne mające na celu zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i turystów do odwiedzania i korzystania z oferty gastronomicznej i handlowej śródmieścia. Podczas najbliższego spotkania z restauratorami z okolic Starego Rynku, które zaplanowano na dzień 30 czerwca br., przedstawione zostaną propozycje możliwych działań w tym zakresie.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych organizowane są spotkania, na których przekazywane są informacje dotyczące harmonogramów inwestycji, zakresu prowadzonych prac, projektów organizacji ruchu, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które planowane są w związku z prowadzoną inwestycją, a także bazy kontaktowej do wykonawcy inwestycji. Na prośbę zainteresowanych osób i instytucji organizowane są także indywidualne spotkania oraz wizje terenowe. Stosowane do tej pory narzędzia komunikacji, w tym w szczególności zaproponowany bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikiem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, a także organizacja spotkań w kluczowych momentach prowadzonych inwestycji, są na obecnym etapie skuteczne i wystarczające. 

Odnosząc się do pytania dotyczącego realizacji robót w ul. Mielżyńskiego, wiceprezydent informuje, iż jest to zadanie towarzyszące inwestycji pn. "Projekt Centrum". Remont tej ulicy na odcinku od Okrąglaka do placu Cyryla Ratajskiego obejmie wymianę kolektora sanitarnego (zadanie spółki Aquanet), wymianę torowiska tramwajowego (realizacja: ZTM i MPK) oraz wyrównanie kostki chodnikowej. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Od początku realizacji inwestycji "Projekt Centrum" czynny jest punkt informacyjny przy ul. Św. Marcin 57, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu oraz zgłosić swoje uwagi i potrzeby. Do dyspozycji mieszkańców i przedsiębiorców pozostaje także dyżurny nr telefonu: 785-512-224 oraz strona internetowa: programcentrum.pl.

"Pragnę raz jeszcze podkreślić, że kumulacja działań inwestycyjnych w śródmieściu uwarunkowana jest podpisanymi przez Miasto umowami o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Miasto zobowiązało zarówno spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, jak i Generalnego Wykonawcę do dokładania wszelkich starań, by ułatwić obsługę komunikacyjną remontowanych obszarów, a także do troski o właściwy poziom komunikacji z sąsiadami inwestycji oraz o jakość infrastruktury w obszarze prowadzonych robót. Inwestycje prowadzone są w zgodzie z przepisami prawa budowlanego, a opracowywane projekty czasowej organizacji ruchu uwzględniają obsługę komunikacyjną danego obszaru (również w zakresie komunikacji zbiorowej), a także lokalizację kopert dla dostawców. W ramach zgłaszanych przez interesariuszy potrzeb, po przeprowadzonej analizie możliwości, wdrażane są zmiany w czasowej organizacji ruchu dla ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorców w trudnym czasie prowadzenia robót budowlanych." - wyjaśnia wiceprezydent Mariusz Wiśniewski w odpowiedzi na interpelację klubu Wspólny Poznań.

*

Przedsiębiorcy z rejonu śródmieścia utworzyli niedawno Koalicję Centrum, aby wspólnie zgłaszać swoje problemy i postulaty. Zaapelowali m.in. do Rady Miasta o pomoc, kontrolę prowadzonych inwestycji, wspólne wypracowanie wariantów pomocowych dla poszkodowanych przedsiębiorców, w tym obniżenie stawek podatków i opłat czynszowych. Koalicja Centrum oczekuje, że remonty będą transparentnie prowadzone i komunikowane mieszkańcom oraz biznesom, powierzone kompetentnym firmom. Społecznicy wnioskują o kontrolowanie sposobu przeprowadzania remontów oraz udostępnienie mechanizmów zgłaszania problemów.

oprac. red.