grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Renowacja zabytkowego muru oporowego

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o obecny stan i przyszłość zabytkowego muru oporowego przy ulicy Czartoria. Mur jest w złym stanie technicznym i wymaga prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Okazuje się, że środki na remont są zarezerwowane w budżecie miasta, a ZZM jest gotowy do przeprowadzenia remontu.

Mur oporowy nad Wartą, fot. UMP - grafika artykułu
Mur oporowy nad Wartą, fot. UMP

Radny przypomina, że mur oporowy przy ulicy Czartoria (po zachodniej stronie) jest pozostałością przeciwpowodziowych umocnień brzegowych przy dawnym korycie Warty. Jest to wyjątkowa budowla, która wymaga opieki dla zachowania jej trwałości, jako element dziedzictwa historycznego miasta i zabytek budownictwa technicznego i hydrologicznego. Mur został wybudowany około 1905 roku i przetrwał prawie 120 lat. Radny zwraca uwagę, że od dłuższego czasu mur jest w złym stanie technicznym, a interwencje mające na celu przeprowadzenie odpowiednich prac dotyczących tej budowli podejmowane są od wielu lat przez miejscową społeczność, Radę Osiedla Stare Miasto oraz przez samego radnego.

Jednym z elementów tych aktywności była zgłoszona w 2017 roku poprawka do budżetu miejskiego, dotycząca rewaloryzacji muru z kwotą 200 tys. zł. Zadanie to zostało wpisane do budżetu Miasta Poznania na 2018 rok. Pomimo tego, dotychczas nie przeprowadzono zaplanowanych działań. Radny zapytał w interpelacji o stan prawny muru oporowego, kwestie jego własności, działania podjęte i planowane w celu jego ochrony. Zapytał także, dlaczego dotychczas nie udało się zrealizować zadania dotyczącego rewaloryzacji muru.

Odpowiedzi w sprawie stanu muru i jego przyszłości udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewki. Wyjaśnił, że właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Czartoria, na której zlokalizowany jest mur oporowy, jest Miasto Poznań. Nieruchomość znajduje się w części w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej, a w części jest administrowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Mur jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta, ponadto znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

W 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował dokumentację projektową i program prac konserwatorskich. W budżecie ZZM na 2021 rok znajduje się zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria" na kwotę 191 390,00 zł, jednakże obecnie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami prowadzone jest postępowanie dotyczące bezumownego korzystania z części nieruchomości przy ul. Czartoria 7. Mur oporowy stanowi granicę terenu użytkowanego bezumownie, którego Miasto nie jest posiadaczem. Po oczyszczeniu i włączeniu nieruchomości, na której znajduje się rzeczony mur - do parku Stare Koryto Warty, ZZM gotowy jest do podjęcia działań zmierzających do jego rewaloryzacji.

Wiceprezydent przypomniał, że część muru przy ul. Czartoria, znajdująca się na działkach będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich, została już kilka lat temu przez ZZM zrewaloryzowana. Wskazał też, że 25 października 2019 r., na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, wydano pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie renowacji muru, polegającej m.in. na oczyszczeniu go i uzupełnieniu ubytków. Na tej podstawie zarządca nieruchomości może przeprowadzić prace konserwatorskie i renowacyjne. Aktualne pozwolenie ważne jest do 31 grudnia 2021 r.

oprac. red.

Zobacz więcej: