Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Skąd Poznań czerpie wodę

Z jakich ujęć pochodzi woda pitna dla Poznania? Jakie są zagrożenia w jej dostarczaniu? Czy byłoby możliwe w przyszłości zwiększenie ilości wody pitnej dostarczanej z istniejących ujęć wody lub utworzenie nowych ujęć dla Poznania? Na te pytania z interpelacji radnego Andrzeja Rataja, odpowiedzi udzielił wiceprezydent Bartosz Guss.

Fot. Aquanet
Fot. Aquanet

Poznań zaopatrywany jest w wodę pitną z Poznańskiego Systemu Wodociągowego, który pracuje w oparciu o następujące ujęcia wody: Mosina-Krajkowo: udział w produkcji wody ok. 65%; Dębina: udział w produkcji wody ok. 25%; Gruszczyn-Promienko (ujęcie zaopatruje głównie rejon Swarzędza): udział w produkcji wody: ok. 10%.

W perspektywie krótkoterminowej poważnymi zagrożeniami dla ujęć są: klęski naturalne, katastrofy komunikacyjne, skażenia Warty, świadome działania osób trzecich, awarie. W perspektywie średnioterminowej: narastająca presja zabudowy zarówno w rejonie ujęć jak i w obrębie stref ochronnych, pogarszanie się jakości wód w skutek działalności człowieka (rolnictwo, przemysł, zabudowa), starzejąca się infrastruktura techniczna. W długoterminowej perspektywie najistotniejszymi zagrożeniami są nieodwracalne przekształcenia terenów pod budowę nowych ujęć oraz nieodpowiedzialny sposób gospodarowania w rejonie stref ochronnych.

Zaspokojenie potrzeb produkcyjnych w przypadku znaczącego wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną, będzie wymagało rozbudowy i modernizacji ujęć w rejonie Mosina-Krajkowo oraz rozwinięcia ujęcia na terenie Marlewa w Poznaniu. Utworzenie nowych ujęć wody uwarunkowane jest zachowaniem dostępności do zasobów wody w kolejnych dziesięcioleciach, poprzez wyznaczenie w rejonie ujęcia Mosina-Krajkowo wodonośnych terenów rezerwowych, najlepiej chronionych w miejscowych planach zagospodarowania. Jeśli będzie utrzymywał się trend spadkowy w zakresie sumy opadów oraz wzrostu temperatury w Wielkopolsce, dostarczanie wody w pożądanej ilości będzie wymagało nowego podejścia do eksploatacji obecnych i nowych ujęć.

oprac. red.