grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Sytuacja w parku Szelągowskim

Radna Monika Danelska wystosowała interpelację dotyczącą bezpieczeństwa oraz uporządkowania terenu w parku Szelągowskim.

fragment ścieżki asfaltowej w parku, pobocze z trawą, wysokie drzewa z bujnymi zielonymi koronamy, niski zniszcony murek, zniszczone schodki, po których spływa woda - grafika artykułu
Park Szelągowski, zdjęcie pochodzi z załącznika do interpelacji radnej Moniki Danelskiej

Radna powołuje się na zgłoszenia mieszkańców wskazujących na zniszczoną infrastrukturę na terenie parku Szelągowskiego. Prosi o podjęcie jak najszybszych działań związanych z zabezpieczeniem, jak i naprawą zniszczonego terenu oraz wskazanie kiedy i jakie czynności zostaną podjęte w związku z powyższą sprawą. Do swojej interpelacji Monika Danelska załączyła dokumentację zdjęciową obrazującą stan obiektu.

Z odpowiedzi Urzędu Miasta dowiadujemy się, że Zarząd Zieleni Miejskiej opracował dokumentację projektową zagospodarowania parku Szelągowskiego, która obejmuje także obszary wskazane przez radną M. Danelską. Ze względu na szacowane koszty rewaloryzacji, ZZM nie posiada środków na realizację całości inwestycji. W bieżącym roku planowana jest modernizacja ciągów pieszych i rewitalizacja w jego północnej części. ZZM w miarę posiadanych środków będzie przeprowadzał dalsze prace rewaloryzacyjne na terenie parku, w szczególności na terenach wymagających zabezpieczenia i naprawy.

Niezależnie od powyższego, spółka Aquanet Retencja zaplanowała w Planie Inwestycyjnym Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie Miasta Poznania na lata 2023-2027 środki finansowe na retencję w parku Szelągowskim. Jej zrealizowanie wpłynie na ustabilizowanie stosunków wodnych w parku, a tym samym na stan istniejących elementów parkowych.

oprac. red.