grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wszystko o zespole ds. fortyfikacji

Radny Łukasz Kapustka skierował do władz Miasta szereg pytań dotyczących działalności zespołu do spraw fortyfikacji. Na każde z nich otrzymał wyczerpującą odpowiedź.

Fot. Dni Twierdzy Poznań - grafika artykułu
Fot. Dni Twierdzy Poznań

Kto wchodzi w skład funkcjonującego zespołu i jakie funkcję w nim pełni?

 • Jacek Maleszka - Przewodniczący Zespołu - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Arkadiusz Bujak - Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
 • Filip Olszak - Zastępca Przewodniczącego Zespołu - radny Miasta Poznania,
 • Piotr Izydorski - sekretarz Zespołu - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
 • Michał Prymas - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych,
 • Marta Cywińska - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
 • Paula Ciężka - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Joanna Czech - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Wojciech Mania - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna,
 • Przemysław Jurkiewicz - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości,
 • Bartosz Wein - Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Cezary Ostrowski - Wydział Kultury,
 • Iwona Zajączek - Wydział Ochrony Środowiska,
 • Danuta Rybarczyk - Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Jaki jest zakres prac w/w zespołu?

Zakres prac Zespołu doradczego ds. fortyfikacji obejmuje: opiniowanie, doradztwo oraz udzielanie rekomendacji w zakresie kierunków działań Miasta Poznania, dotyczących przeznaczenia i wykorzystania fortów, budowli fortecznych oraz innych fortyfikacji w Poznaniu

W którym roku został powołany zespół ds. fortyfikacji?

Pierwsza inicjatywa związana z powołaniem zespołu pojawiła się w 2008 roku, natomiast obecnie funkcjonujący Zespół został powołany w 2015 roku i od tego czasu jego skład i zakres działalności jest na bieżąco aktualizowany (ostatnia aktualizacja miała miejsce 9 listopada 2020 roku Zarządzeniem nr 818/2020/P Prezydenta Miasta Poznania).

Jakie działania zespół podejmował w okresie od 2018 roku?

Były to działania dotyczące przeznaczenia i wykorzystania fortów, budowli fortecznych oraz innych fortyfikacji poznańskich. Głównym zadaniem, zakończonym w 2018 roku, było wypracowanie rekomendacji dla Prezydenta Poznania w zakresie wyboru zarządcy fortyfikacji poznańskich. Ponadto Zespół na bieżąco opiniował projekty forteczne zgłaszane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, monitorując również postęp prac w zakresie stanu realizacji poszczególnych projektów. W czasie prac Zespołu monitorowano także przebieg kolejnych edycji Dni Twierdzy Poznań, omawiając efektywność, działania promocyjne, kształt dystrybucji środków w ramach małych grantów dla stowarzyszeń. Zespół miał także pośredni wpływ na wydatkowanie środków na zadania związane z modernizacją fortów. Zainicjowano również udostępnienie pomieszczeń dawnej kaponiery kolejowej. W 2018 przedstawiciele Zespołu odbyli studyjną wizytę w obiektach fortecznych Świnoujścia, Torunia oraz Grudziądza celu zapoznania się z systemem funkcjonowania tamtejszej infrastruktury.

Jaki jest plan prac zespołu na najbliższy czas?

W najbliższym czasie Zespół planuje zająć się następującymi kwestiami:

 • analiza urbanistyczna MPU - współpraca z Miejską Pracownią Urbanistyczną w zakresie dokonanej "Analizy zewnętrznego pierścienia w kontekście urbanistycznym";
 • Fort VII - opiniowanie kolejnych etapów rewitalizacji oraz docelowego kształtu ścieżki muzealno-dydaktycznej przy dalszej współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości;
 • Poznański Budżet Obywatelski - projekty "forteczne" - dalszy nadzór nad realizowanymi inwestycjami;
 • Fort III - wypracowanie modelu współpracy z podmiotem zewnętrznym w zakresie ścieżki turystycznej i udostępnienia fortu dla zwiedzających oraz nadzór nad planowanymi inwestycjami remontowymi;
 • bieżące opiniowanie współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi administrującymi obiektami fortecznymi a stowarzyszeniami;
 • Dni Twierdzy Poznań - opiniowanie kolejnej edycji imprezy;
 • budżet zadaniowy na modernizację fortów - opiniowanie propozycji wydatków inwestycyjnych w przypadku planowanych przedsięwzięć.

Ja1k często zespół spotykał się w okresie od 2018 do 2021 roku?

 • 08.01.2018 r.,
 • 23.08.2018 r.,
 • 05.09.2019 r.,
 • 25.10.2019 r.,
 • 15.01.2020 r.,
 • 19.06.2020 r.,
 • 27.11.2020 r. (posiedzenie zdalne).

Pomiędzy posiedzeniami całego Zespołu na bieżąco odbywają się również tematyczne spotkania w mniejszych grupach roboczych.

Czy i jakim budżetem dysponuje zespół?

Zespół nie dysponuje bezpośrednio budżetem zadaniowym, natomiast może rekomendować wydatkowanie środków na zadania związane z modernizacją fortów i organizacją wydarzeń społeczno-kulturalnych na tych obiektach, m.in. Dni Twierdzy Poznań, czy wydarzenia związane z udostępnieniem kaponiery kolejowej itp.

Czy w/w zespół opiniuje plany zagospodarowania fortów? Czy opiniował plany zagospodarowania fortu VIIa? Czy opiniował sprawę zagospodarowania Fortu Ia, II oraz VI?

Zespół na przestrzeni ostatnich 3 lat nie opiniował planów zagospodarowania przestrzennego fortów, a tym samym planów dla fortów VIIa, Ia, II oraz VI.

Czy członkowie w/w zespołu otrzymywali dodatki do wynagrodzenia/diety/ z tytułu prac w zespole?

Członkowie Zespołu ds. fortyfikacji nie otrzymywali nigdy żadnych dodatków, diet lub innego rodzaju gratyfikacji finansowych za udział w pracach Zespołu.

Jakie decyzje / opinie / rekomendacje wydał zespół względem poszczególnych obiektów fortyfikacyjnych w Poznaniu?

 • Fort II

W związku z informacją przekazaną przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Przewodniczącemu Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich w zakresie wygasającego okresu umowy o korzystanie z części nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Obodrzyckiej 61 w Poznaniu, pomiędzy Miastem Poznań, a Fundacją Familijny Poznań (Fundacją Fort), nastąpiła konieczność posiedzenia Zespołu doradczego ds. fortyfikacji, celem wypracowania stanowiska dot. dalszych zasad współpracy pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami na wskazanym obiekcie (rekomendacja pozytywna);

Wynajem przez ZKZL części pomieszczeń w fosie Fortu II przy ul. Obodrzyckiej 61 w Poznaniu w ramach umowy o korzystanie na cele działalności strzelnicy Stowarzyszenia Strzeleckiego Klubu Sportowego "Dwór Grunwald" (rekomendacja warunkowo pozytywna).

 • Fort III

Ścieżka dydaktyczna w forcie/współpraca z podmiotem zewnętrznym - zespól zarekomendował konieczność kontynuacji ścieżki dydaktycznej oraz udostępnienie obiektu we współpracy ze stowarzyszeniem wybranym w drodze otwartego konkursu.

Inwestycje budowlane obiektu - zespół zarekomendował sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego na remont mostu oraz jego remont w przypadku uzyskania dalszych środków (plan na 2021 rok). Ponadto zarekomendowano sfinansowanie pozostałej dokumentacji budowlano - wykonawczej w tym: elewacji głównej koszar przy dziedzińcu fosy, posadzki fosy przed koszarami, belki nad fosą przy dziedzińcu, bramy wjazdowej i bramy koszar przy kładce.

 • Fort Ia

Umowa użyczenia fortu przez stowarzyszenie - zespół zarekomendował pozytywnie podpisanie umowy.

 • Fort IXa

Odwodnienie fosy - zespół zarekomendował pozytywnie sfinansowanie PFU oraz projektu budowlanego dla zadania sfinansowanego w ramach środków wydatkowanych na modernizację fortów.

 • Kaponiera kolejowa

Udostępnienie pomieszczeń dawnej kaponiery kolejowych dla zwiedzających - rekomendacja pozytywna.

 • Fort V

Rozpatrzenie prośby stowarzyszenia "Projekt Niepokorni" w zakresie możliwości użyczenia lub najmu obiektów, znajdujących się na terenie zachodniej części Fortu V - opinia zespołu pozytywna.

 • Wszystkie miejskie obiekty forteczne

Prace Zespołu nad przygotowaniem dokumentu strategicznego - rekomendacji dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wyboru zarządcy fortów poznańskich

 • Pozostałe obiekty

Projekty realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego: rewitalizacja Fortu Ia (otwarcie ruchu turystycznego), Forteczna zabawa na spacerze; Fort 4a - zielone płuca Naramowic, Tajemnice Cytadeli dla turystów i poznaniaków. Rekomendacje dot. realizacji wymienionych projektów pozytywne. Ponadto na jednym z posiedzeń w odpowiedzi na uwagi i postulaty stowarzyszenia Porozumienie dla Twierdzy Poznań, zespół przeanalizował stan realizacji w/w projektów fortecznych przez jednostki realizujące, rekomendując konieczność sprawniejszego podejmowania decyzji w zakresie realizacji projektów PBO, przy jednoczesnym częstszym kontakcie z wnioskodawcami.

oprac. red.

Zobacz także: