grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Z Koziej na Podgórną

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie przedłużenia ulic Koziej do ul. Podgórnej.

Ulica Kozia na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Podgórnej - grafika artykułu
Ulica Kozia na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Podgórnej

Andrzej Rataj przypomina, że od wielu lat planowane jest przedłużenie ulicy Koziej do ulicy Podgórnej. Rozwiązanie to jest istotne dla całego historycznego centrum Poznania i będzie prowadzić do znacznego usprawnienia ruchu pojazdów, zarówno mieszkańców, jak i właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w rejonie Starego Rynku. Inwestycja, zdaniem radnego, nie doprowadzi do zwiększenia ruchu pojazdów na Starym Mieście, ponieważ nie wywoła dodatkowego ruchu tranzytowego, a jedynie polepszy dojazd do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie Starego Rynku, jako punktów docelowych dla wyładunku lub załadunku towarów albo dla zaparkowania pojazdu na miejscach do tego wyznaczonych. Radny pyta w interpelacji o działania dotychczas przeprowadzone w celu przedłużenia ulicy Koziej do ulicy Podgórnej, planowany przebieg (lokalizacja) przedłużenia oraz termin realizacji.

W odpowiedzi Urząd Miasta wyjaśnia, że dla terenu wyznaczonego przebiegu ulicy Koziej (drogi publicznej) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Staromiejskiego. Założenia planu obejmują obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia tylko elementów systemu komunikacji miejskiej, w tym urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, niezbędnych dla funkcjonowania ulicy o preferencji dla ruchu pieszego, z zakazem parkowania pojazdów innych niż samochody osobowe mieszkańców. Plan przewiduje też zadania dla realizacji lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych. Zabronione jest lokalizowanie oraz budowa i rozbudowa: wszelkich obiektów budowlanych o funkcjach innych niż wymagane w ustaleniach planu, wszelkich obiektów budowlanych z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu, wszelkiego rodzaju stałych pawilonów i kiosków, tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem przewidzianych pozostałymi ustaleniami planu, ogródków gastronomicznych, elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń napowietrznych, wszelkich tablic i urządzeń reklamowych i informacyjnych z wyjątkiem przewidzianych pozostałymi ustaleniami planu. Dopuszcza się lokalizowanie, budowę i rozbudowę: podziemnych obiektów infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów placów budów sytuowanych wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, urządzeń oraz tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Pomiędzy obecnym odcinkiem ul. Koziej a ul. Podgórną, żadna z nieruchomości nie należy do miasta Poznania. Obecnie dla przedmiotowego terenu, na podstawie podjętej przez Radę Miasta Poznania uchwały, sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przeszedł procedurę opiniowania wewnętrznego oraz II konsultacji społecznych. Przygotowywany jest do rozpoczęcia w I kwartale 2022 r. procedury opiniowania i uzgadniania, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem tego projektu jest m.in.: analiza aktualnego stanu zabudowy i zagospodarowania ustalonego planem "Obszar Staromiejski w Poznaniu" pasa drogowego ul. Koziej; analiza stanu formalno-prawnego postępowań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej; analiza wniosków oraz opinii po II etapie konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego w zakresie postulowanych zmian w przestrzeni kwartału zabudowy między ulicami Podgórną, al. Marcinkowskiego, Paderewskiego i Szkolną; analiza możliwości przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego, który umożliwi komunikację pieszą i rowerową w śladzie ul. Koziej na terenie nieruchomości prywatnych; analiza możliwości kształtowania linii zabudowy i pierzei budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej na tym terenie wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną.

Prezentowany na mapie wyrys z projektu mpzp "Stare Miasto" prezentuje aktualną wersję przebiegu ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Kozią z ulicą obecnie będącą nieruchomością nienależącą do miasta, stanowiącą element obsługi komunikacyjnej kwartału zabudowy i włączenie do ul. Podgórnej. Wyrys podlega dalszym pracom projektowym, wynikającym ze złożonych wniosków. Aktualnie analizowane są wariantowe rozwiązania powiązania komunikacyjnego ul. Koziej z założeniem utrzymania jego publicznego charakteru w optymalnym i funkcjonalnym śladzie.

Możliwość realizacji powiązania komunikacyjnego wynika z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu". Poza zadaniami technicznymi związanymi z realizacją jezdni, połączenie ulic Koziej i Podgórnej wymaga przeprowadzenia regulacji własnościowych, wyburzeń i niwelacji terenu. Zachowanie i aktualizacja możliwości realizacji powiązania komunikacyjnego o charakterze publicznym jest przedmiotem analiz przestrzennych, własnościowych i finansowych w pracach prowadzonych nad projektem mpzp "Stare Miasto" w Poznaniu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w I kwartale 2022 r. planowane jest rozpoczęcie etapu opiniowania i uzgadniania projektu planu. Ustalenia tego projektu, po jego uchwaleniu, staną się podstawą do utrwalenia przebiegu powiązania komunikacyjnego ul. Koziej z ul. Podgórną w formie ciągu pieszo-rowerowego.

oprac. red.

Zobacz także: