grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nasadzenia zastępcze

Radny Andrzej Rataj skierował do władz miasta interpelację w sprawie miejsc do nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów.

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej - grafika artykułu
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej

Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub  krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera między innymi projekt planu nasadzeń zastępczych (rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Organ wydając zezwolenie bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy posiadacz nieruchomości ma trudność ze wskazaniem miejsca do nasadzeń zastępczych, ponieważ sam niedysponuje miejscem, gdzie możliwe jest dokonanie takich nasadzeń. - Być może rozwiązaniem w takim przypadku byłoby dokonanie nasadzeń zastępczych w odpowiednio zwiększonej liczbie drzew lub krzewów na nieruchomości miejskiej (na przykład w parku, na skwerze albo w pasie drogowym), za zgodą właściwej jednostki organizacyjnej Miasta, będącej zarządzą nieruchomości miejskiej - zastanawia się radny Andrzej Rataj.

Radny zwrócił się do Miasta z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: czy posiadacz nieruchomości, który zamierza usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości, a nie dysponuje miejscem do nasadzeń zastępczych, miałby możliwość dokonania ich na nieruchomości miejskiej za zgodą właściwej jednostki organizacyjnej Miasta oraz czy jednostki organizacyjne Miasta dysponują miejscami do nasadzeń zastępczych?

Odpowiedzi na interpelację radnego udzieli wiceprezydent Poznania Bartosz Guss. Posiadacz nieruchomości, który usuwa drzewo lub krzew i nie ma możliwości jego zastąpienia innym drzewem lub krzewem na posiadanej nieruchomości, może wykonać nasadzenia zastępcze na nieruchomości miejskiej położonej w rejonie miejsca wycinki, pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody jej zarządcy oraz mapki z zaznaczonym miejscem ich sadzenia zaakceptowanej przez zarządcę.

Zakład Lasów Poznańskich poinformował w ubiegłym roku Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, że dysponuje miejscami na takie nasadzenia w granicach lasów komunalnych. Z kolei Zarząd Zieleni Miejskiej wyraża zgodę na wykonywanie nasadzeń zastępczych na terenach będących w jego administracji. Zgoda na wykonanie nasadzeń jest każdorazowo indywidualnie rozpatrywana oraz zależna od zapisów decyzji organów uprawnionych do jej wydania.

oprac. red.