Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowe oblicze Placu Wiosny Ludów

Plac Wiosny Ludów czekają radykalne zmiany. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji na środowym posiedzeniu zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu.

Schemat zabudowy Placu Wiosny Ludów
Schemat zabudowy Placu Wiosny Ludów

Pierwszym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu. Większość tego terenu jest w planie oznaczona jako tereny zielone i chroniona jako klin zieleni. Niewielki wycinek był od 10 lat przeznaczony pod zabudowę motelowo-hotelową. Nie znalazł się jednak inwestor chętny do zbudowania tam obiektu o takiej funkcji.

Wniosek o zmianę planu złożyła spółka Volkswagen Poznań zainteresowana inwestowaniem w tym miejscu. W projekcie uchwały zapisano, że na niewielkim wycinku wspomnianego terenu będą dopuszczone funkcje produkcji, rozwoju i edukacji. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i skierowała do Rady Miasta Poznania.

Najwięcej czasu radni poświęcili dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu. Plan to koniec procedury planistycznej, a celem jego uchwalenia jest uporządkowanie tego miejsca, które od lat wygląda nieładnie. Część terenu zajmuje parking, a wzdłuż ulic stoją rzędy billboardów reklamowych o różnych wysokościach, kształcie i rozmiarze. - W tym miejscu następuje degradacja przestrzeni publicznej i chcemy to zmienić - uznali radni.

Miejscy urbaniści zaproponowali by część terenu, położoną najbliżej torowiska i budynku Kupca Poznańskiego, przekształcić w teren zielony, a pozostałą - położoną w głębi placu - przeznaczyć pod zabudowę o funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Według zapisów planu zachowana ma być oś widokowa prowadząca od ulicy Wysokiej przez środek placu.

Budynki po stronie ul. Święty Marcin mają być przy tym nieco wyższe (25 m) niż te od strony ul. Szymańskiego (21 m). Pomiędzy budynkami powinno się znajdować wolna przestrzeń i przejście podkreślające oś widokową i przejście na skos przez plac od ul. Wysokiej w kierunku ul. Szkolnej. Na budynkach, które powstaną w tym rejonie zaproponowano zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Mogą to być np. zielone dachy czy zielone elewacje zatrzymujące deszczówkę. Planowano 1 proc. powierzchni czynnej, zwiększono ją do 10 proc.

Nowością, zaproponowaną przez urbanistów jest zamknięcie przejazdu "tranzytowego" ul. Święty Marcin w dół od kościoła św. Marcina do skrzyżowania z ul. Szkolną. Ruch ma być poprowadzony ul. Święty Marcin, potem samochody mają skręcać w prawo w ul. Wysoką i w lewo w ul. Szymańskiego by dojechać do Placu Wiosny Ludów.

By zrealizować założenia planu miasto będzie musiało wykupić teren, na którym obecnie znajduje się parking. Wygląd zielonego terenu, który powstanie w tym miejscu nie jest jeszcze przesądzony, ale w założeniach jest tam miejsce dla zieleni wysokiej, czyli drzew.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały ws. Placu Wiosny Ludów. Będzie on głosowany na Sesji Rady Miasta

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" i "W rejonie ulic Jana Długosza i Galla Anonima".

Zainteresowali się też stanem dawnej synagogi przy ul. Stawnej, z której - według doniesień prasowych - odpada tynk, sypią się dachówki, a stan techniczny szybko się pogarsza. Radny Łukasz Mikuła, Przewodniczący Komisji, zapowiedział, że dojdzie do spotkania radnych i urzędników z przedstawicielami Poznańskiej Gminy Żydowskiej będącej właścicielem tego historycznego budynku.

Uzupełnieniem pracy radnych z KPPiR i miejskich urbanistów jest konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej. Pomysły zgłoszone przez młodych architektów staną się podstawą do dalszych prac planistycznych. Nagrodzone prace można od czwartku (20 lutego) oglądać w Holu Wschodnim MTP. Więcej o konkursie - kliknij.

Szymon Mazur

Na zdj. wyróżnienie I stopnia - Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka (praca nr 22)