grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XCIX sesja RMP

Planowanie przestrzenne, polityka społeczne i zdrowotna, sprawy mieszkaniowe - to jedynie część tematów sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26 marca.

Sala sesyjna Rady Miasta Poznania, pusta, widoczne stanowiska radnych i zdobiące sufit zabytkowe freski - grafika artykułu
Fot. Grzegorz Dembiński

Jedyne oświadczenie na sesji wygłosił radny Paweł Sowa, który wyraził zaniepokojenie planami Miasta odłożenia budowy drugiego etapu trasy tramwajowej z Naramowic od pętli Wilczak do Małych Garbar, na czas po przebudowie Mostu Chrobrego. Zdaniem radnego nie ma żadnych przeciwwskazań do realizacji dwóch inwestycji równocześnie. W opinii Pawła Sowy rozdzielanie realizacji inwestycji wpłynie na wydłużenie utrudnień zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej jak i kierowców. Wstrzymanie rozpoczęcia prac nad budową trasy tramwajowej stwarza też ryzyko nierozliczenia inwestycji w obecnej perspektywie unijnej.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2023 rok. W kolejnym punkcie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei umowy najmu pomieszczeń na okres 3 lat (przy ul. Mickiewicza 2), z zamiarem nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu medycznego.

Pakiet uchwał planistycznych rozpoczęto od przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Winogrady - część zachodnia" w Poznaniu. Sporządzenie planu umożliwi ochronę historycznego układu urbanistycznego Winograd i istniejącej zieleni osiedlowej. Kolejną uchwałą planistyczną było przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kaczej w Poznaniu. Celem planu ma być uporządkowanie terenu przy ulicy Kaczej i wytworzenie struktury nowego osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Rada przyjęła też uchwałę w sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą - część A. Plan określa zasady przekształcenia terenów przemysłowych w nową dzielnicę mieszkaniową, połączoną z obszarami zieleni oraz doliną Warty. Plan ustala jednocześnie przebieg nowego układu komunikacyjnego oraz lokalizację usług oświaty. Ostatnia uchwała planistyczna dotyczyła miejscowego planu dla terenu "W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B. Plan pozwala na przekształcenie niedostępnego terenu poprodukcyjnego dawnej Rzeźni Miejskiej w wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowo-usługowy i włączenie go w tkankę miejską. Chroni wartości kulturowe i historyczne, kluczowe panoramy i otwarcia widokowe, zakłada utworzenie lokalnego systemu zieleni w oparciu o centralnie położony park na Wzgórzu Św. Wojciecha. Ponadto plan reguluje układ transportowy.

Uchwały o charakterze porządkującym dotyczyły m.in. statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz uchylenia uchwały w sprawie tworzenia Mapy Miejskiej Poznania. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu - umożliwia rozpoczęcie naboru do drugiego etapu programu (więcej).

Uchwała w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2024 r. - zakłada taką bonifikatę w wysokości 50% od rocznej opłaty. Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Do bonifikaty uprawnione są osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

W pakiecie uchwał z zakresu polityki społecznej i zdrowia nadano lub zmieniono statuty takich instytucji jak: Poznański Zespół Żłobków, domy pomocy społecznej, Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub", rodzinne domy dziecka, Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1, Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej.

Uchwała w sprawie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 zakłada kwotę 28 mln zł na realizację kolejnej edycji programu, w tym na projekty rejonowe 20,4 mln zł, a na ogólnomiejskie 7,6 mln zł. W głosowaniu wprowadza się dodatkowy sposób weryfikacji głosów polegający na podaniu czterech ostatnich cyfr numeru PESEL (w przypadku braku PESEL cztery ostatnie cyfry innego dowodu tożsamości). Zbieranie wniosków do PBO 2025 odbędzie się w dniach 6-31 maja, a głosowanie nad zakwalifikowanymi projektami w dniach 7-28 października. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada br.

Projekt stanowiska w sprawie poparcia apelu mieszkańców Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przedstawiła w imieniu klubu PiS, radna Ewa Jemielity. Treść stanowiska zawiera apel do Premiera RP, Parlamentarzystów oraz Ministra Rozwoju i Technologii, w sprawie zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego w całej Polsce. Wskazuje się, że tbs-y powinny ustawowo działać na zasadzie non profit, jednak z biegiem lat zaczęły funkcjonować podobnie jak spółki deweloperskie. Autorzy stanowiska powołują się na uwagi lokatorów wobec tbs-ów dotyczące m.in. prawidłowości kalkulacji czynszów, sposobu administrowania zasobami mieszkaniowymi, braku remontów, brak transparentności. W stanowisku zwraca się również uwagę, że mieszkania w tbs-ach nie są mieszkaniami komunalnymi, czy socjalnymi. Są to mieszkania, w których mieszkańcy wpłacili partycypacje lub kaucje, w części finansując budowane mieszkania w ramach projektów rządowych budownictwa społecznego. Na najemcach spoczywa także ciężar spłaty kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań. W stanowisku proponuje się, aby Rada Miasta Poznania poparła następujące postulaty: obniżenie pułapu czynszu maksymalnego zapisanego w ustawie; uzyskania możliwości wykupu mieszkań; wypracowania transparentności zarządzania mieszkalnictwem społecznym w TBS; obniżenia czynszu po spłacie kredytu; swobody zbywania partycypacji; społecznej kontroli spółek TBS; udziału mieszkańców w Radach Nadzorczych spółek TBS.

Wojciech Kręglewski w imieniu klubu KO powiedział, że klub nie może poprzeć tego stanowiska, gdyż było by to nieuczciwe wobec samych zainteresowanych. Stwierdził, że propozycje zawarte w stanowisku są niezgodne z obowiązującym prawem i konstytucją. Przypomniał, że ideą tbs jest najem mieszkania, które zawsze będzie w zasobie publicznym. Możliwość wykupu mieszkań mogła by doprowadzić do likwidacji tbs-ów. Wojciech Kręglewski złożył wniosek formalny o skierowanie stanowiska do Komisji Transportu i Gospodarki Komunalnej i obradowanie nad nim zaraz po wyborach do Rady Miasta, które odbędą się 7 kwietnia (kadencja obecnej Rady trwa do końca kwietnia). Większość Rady poparła ten wniosek.

Jednogłośnie i ponad podziałami przyjęto projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji na Straży Przyrody w przedmiocie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie użytku ekologicznego "Darzybór" (więcej).

oprac. red.