Zakres usług dla placówek obsługiwanych przez CUW

Obsługi finansowej:

 • prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie wspólnej kasy,
 • udzielanie pomocy kierownikom jednostek obsługiwanych w tworzeniu i zmianach planów finansowych,
 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
 • dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń społecznych i innymi urzędami,
 • dokonywanie rozliczeń dla potrzeb zbiorczej cząstkowej deklaracji VAT-7,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych prawem przewidzianych we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej i innej dokumentacji finansowej,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych;

Obsługi administracyjno-organizacyjnej:

 • obsługa prawna jednostek obsługiwanych,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • prowadzenie dokumentacji kierowników jednostek obsługiwanych,
 • wykonywanie materialno-technicznej (z wyłączeniem spraw przypisanych w przepisach kierownikowi jednostki) obsługi dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac,
 • realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie Prawa zamówień publicznych zamówień na usługi i dostawy, oraz świadczenie usług wspólnych wynikających z tych zamówień;
 • organizacja remontów przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących;
 • dbałość o kwestie bhp i p.poż;
 • ochrona bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • zapewnienie obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej;
 • analizy finansowe placówek;
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Realizacji innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Poznań bądź kierujących placówkami, wiążących się ze wspólną obsługą.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej