Centrum Inicjatyw Lokalnych to uruchomiony w 2016 r. pilotażowy program realizowany przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.

Program realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czym jest Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL)?

CIL jest programem, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić działania wspierające działalność na rzecz mieszkańców Poznania. Program powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Założenia CIL to wspierać i animować inicjatywy mieszkańców Poznania. CIL umożliwia realizację inicjatyw mieszkańców w różnych obszarach - kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym.             

Działania w CIL

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności CIL to działania o charakterze: informacyjnym, animacyjnym, edukacyjnym, inicjatyw oddolnych.

Działania o charakterze informacyjnym polegają na budowaniu i stałej pozytywnej promocji wizerunku CIL, tworzeniu warunków do wymiany doświadczeń.

Działania o charakterze animacyjnym to promowanie współpracy sąsiedzkiej, organizowanie współpracy partnerskiej, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do włączania się w ruchy społeczne, konsultacje społeczne, wolontariat.

Działania o charakterze edukacyjnym skupiają uwagę na promowaniu postaw prospołecznych, obywatelskich i wolontariatu, promowaniu aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego, promowaniu ruchów społecznych, organizowaniu warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami, spotkań tematycznych.

Natomiast działania o charakterze inicjatyw oddolnych to realizowanie inicjatyw oddolnych mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb i zasobów społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy mogą zgłosić chęć realizacji zadania do Realizatora projektu, który to dokonuje oceny celowości z punktu widzenia potrzeb lokalnych, a następnie realizuje inicjatywę wraz z grupą inicjatywną.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej