Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), uchwały nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, a także projektu uchwały nr PU/1175/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ROKU 2018

Opis konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

Cel ten będzie realizowany poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które ww. zadanie realizować będą poprzez pobudzanie aktywności społecznej oraz przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych.

Kompleksowe działania, kierowane do określonej terytorialnie grupy docelowej, powinny stworzyć w konsekwencji przestrzeń sprzyjającą samoorganizacji i integracji mieszkańców oraz pobudzać ich do angażowania się w różne formy aktywności.

Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości 700 000,00 zł, mieszcząca się w puli zawartej w projekcie uchwały Rady Miasta Poznania PU/1175/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Kwota ta może ulec zmianie.

Do stworzenia oferty narzędziem obligatoryjnym jest platforma obsługi dotacji www.witkac.pl.

Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania określa się na maksymalnie od 12 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Termin składania ofert

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, do godz. 15:00;
  2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, jednak nie później niż do 18 stycznia 2018 roku, godz. 15:30;
  3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki