Jedna z prac artystki

Katalog jest wypadkową kombinacji konstrukcyjnych wariantów kompozycji, wpisującą się w określony schemat, wytyczający rytm kompozycyjny cyklu, inspirowany kanonem polifoniczno-harmonicznym. Zakłada improwizacyjny charakter zapisu, powtarzalności formy, koloru, struktury, rytmu. Analiza poszczególnych form, tworzących kompozycję cząstkową całości cyklu, akcentuje przede wszystkim kolor, światło koloru oraz fakturę. Forma w Katalogu jest synonimem przemijania, ograniczona do tego, co skończone.

Plakat