Księga kondolencyjna: Tadeusz Zgółka

Tadeusz Zgółka

Zmarł Tadeusz Zgółka

Poszukiwałem własnej życiowej drogi i na tej drodze odnalazłem spełnienie czyli szczęście... cyt. z Traktat o szczęściu Tadeusz Zgółka

Tadeusz Zgółka urodził się w Rodatyczach 1 lutego 1945 roku. Syn Szczepana i Antoniny z domu Moczulskiej.

Żonaty z prof. Halina Bułczyńska-Zgółka, ojciec dwojga dzieci Anny i Mikołaja, dziadek czworga wnucząt.

Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rzepinie (obecnie województwo lubuskie) w roku 1963. Studiował na kierunku filologia Polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu gdzie tytuł magistra otrzymał w roku 1968. W 1974 roku otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, a w 1981 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego. Tadeusz Zgółka został profesorem nauk humanistycznych w roku 1992. Zaraz po ukończeniu studiów na stałe związał się z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w którym to w Katedrze Logiki, następnie w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym został asystentem stażystą, później asystentem, starszym asystentem a w końcu adiunktem. Na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Jezykoznawstwa UAM pracował jako docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. Tadeusz Zgółka związany był również z Instytutem Filologii Polskiej UAM, w latach 2000-2014 z Wyższą Szkołą Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu. Był również nauczycielem języka polskiego w Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu. Profesor Zgółka był także pracownikiem etatowym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Profesor Tadeusz Zgółka pełnił wiele funkcji zawodowych. Był między innymi:

 • zastępcą dyrektora Instytutu Językoznawstwa UAM,
 • kierownikiem Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego UAM,
 • kierownikiem Zakładu Metodologii Lingwistyki w Instytucie Językoznawstwa UAM,
 • prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologicznego i Wydziału Neofilologii UAM,
 • rektorem i prorektorem Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu.

Profesor Tadeusz Zgółka był członkiem wielu organizacji naukowych:

 • Członek Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN
 • Członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN
 • Członek Państwowej Komisji Poświadczania Znajomosci Języka Polskiego jako Obcego
 • Członek Kapituły tytuł Ambasador Polszczyzny
 • Członek Panelu Recenzentów Rady Nauki Polskiej, potem Narodowego Centrum Nauki
 • Członek Wydziału Filologiczno-Historycznego PTPN

W kręgu zainteresowań profesora Zgółki znalazły się logika i metodologia nauk, metodologia językoznawstwa, teoria i filozofia języka, retoryka, pragmalingwistyka, leksykografia polska, metodyka nauczania języka polskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego.

Do osiągnięć naukowych zaliczyć należy ponad 200 publikacji w postaci artykułów i rozpraw, wiele publikacji książkowych w tym poradnik „Językowy savoir-vivre” i podręcznika do nauki języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych „Mówię wiec jestem”. Profesor wypromował wielu doktorów, recenzował ponad 50 przewodów doktorskich i prawie 30 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora. Był również promotorem ponad 500 magistrantów.

Tadeusz Zgółka szeroko współpracował z ośrodkami zagranicznymi. Wygłaszał gościnnie wykłady między innymi w Paryżu, Uppsali, Budapeszcie, Moskwie, Petersburgu, Archangielsku, Irkucku. Zorganizował również Studium Polonistyczne w PPU im. M. W. Łomonosowa w Archangielsku oraz zreorganizował Studium Polonistyczne w PUL w Irkucku. Brał również udział w pracy komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na studia w polskich uczelniach (Moskwa, Petersburg, Irkuck, Kazachstan, Kirgizja)

Profesor Tadeusz Zgółka zajmował się także działalnością popularyzatorską. Brał udział w wykładach dla słuchaczy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, organizował dyktanda dla szkół w Zbąszynku, co miesiąc pełnił dyżur mikrofonowy w radiu Afera w Poznaniu, współprzewodniczył Radzie Naukowej w polskiej edycji Encyklopedii Britannica, był ekspertem w monitoringu programów TVP oraz biegłym sądowym i prokuratorskim z zakresu językoznawstwa.

Profesor Tadeusz Zgółka otrzymał wiele odznaczeń:

 • Doktorat honoris causa Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Archangielsku
 • Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Ad Perpetuam Rei Memoriam
 • Medal Honorowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Medal z okazji 2000 lat chrześcijaństwa na Rusi
 • Medal Honorowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Petersburgu
 • Tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania
 • Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” im. H. Cegielskiego za krzewienie pracy organicznej
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Zbąszynek
 • Tytuł Zasłużony dla Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu
 • Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
Kondolencje